Publicatieoverzicht

2013.19 Evaluatie mitigatie bevers Almere

2013

De Gemeente Almere heeft in voorgaande jaren een drietal nieuwbouw- en
inrichtings-projecten uitgevoerd of is momenteel nog bezig met de uitvoering daarvan
in gebieden waar de bever (Castor fiber) voorkomt. Sinds medio 2009 is het voor
soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (waaronder de bever) niet meer
mogelijk om een ontheffing van de Flora- en faunawet te krijgen voor
werkzaamheden die vallen onder het belang ‘ruimtelijke inrichting en ontwikkeling’.
Wanneer dergelijke werkzaamheden gepland zijn en er daarbij Bijlage IV-soorten

Telganger / 2013-1 / april (pdf)

2013

• Voorwoord • Overige vleermuizen • Bever en otter • Dagactieve zoogdieren • Wintertellingen vleermuizen • Zoldertellingen vleermuizen • Hazelmuis • Braakbalonderzoek • Jaar van de steenmarter • Cursusprogramma 2013 voor professionals • Huiskatten helpen Zoogdiervereniging • Gezocht: artikelen voor tijdschrijft Zoogdier! • Zoogdierdag • Agenda

2012.20 Mitigatieplan noodkap populieren Roer

2012

Langs de Roer in Limburg leeft sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw een
beverpopulatie. Bevers zijn strikte herbivoren en leven van kruiden en bast, twijgen en
bladeren van bomen en struiken. Om bij het voedsel te komen worden bomen
omgeknaagd. Ook langs de Roer worden door bevers bomen aan- en omgeknaagd.
Op de Roer wordt gerecreëerd in de vorm van kanovaren. Voor kanovaarders kunnen
aangeknaagde bomen gevaar opleveren. Aangeknaagde bomen kunnen omvallen en
daarbij eventuele kanovaarders verwonden.