Publicatieoverzicht

Telganger / 2019-2 / oktober

2019
 • Voorwoord
 • NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren (konijn)
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
 • NEM Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen
 • NEM Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetprogramma Hazelmuizen
 • Agenda

Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos in 2016

2016

In 2016 is de populatie eikelmuizen (Eliomys quercinus) in het Savelsbos gemonitord door middel van een vang-terugvang-onderzoek. Gevangen eikelmuizen zijn zoveel mogelijk individueel gemerkt met behulp van transponders. In totaal zijn daarbij 19 individuen gemerkt en is in totaal 53 maal een eikelmuis gevangen. Het monitoringsonderzoek laat zien dat de populatie eikelmuizen in het Savelsbos klein en kwetsbaar is, maar ook dat de aantallen in 2016 iets groter waren dan in eerdere jaren (Bekker & La Haye 2015; La Haye & Müskens, 2015).

2011.22 Jaarverslag NEM 2011

2011

De Zoogdiervereniging verzorgde in 2010 en 2011 in het kader van het Netwerk
Ecologische Monitoring de uitvoering van vier monitoringsmeetnetten en de
uitgave van een halfjaarlijks verschijnend verslag voor de deelnemers (De
Telganger). In dit rapport wordt van deze meetnetten kort weergegeven welke
werkzaamheden door de Zoogdiervereniging zijn uitgevoerd. Daarnaast worden
eventuele knelpunten besproken, en concept werkplannen voor 2012 gegeven.

De meetnetten zijn vleermuistellingen winter en zolder, dagactieve zoogdieren en hazelmuis