Publicatieoverzicht

2011.22 Jaarverslag NEM 2011

2011

De Zoogdiervereniging verzorgde in 2010 en 2011 in het kader van het Netwerk
Ecologische Monitoring de uitvoering van vier monitoringsmeetnetten en de
uitgave van een halfjaarlijks verschijnend verslag voor de deelnemers (De
Telganger). In dit rapport wordt van deze meetnetten kort weergegeven welke
werkzaamheden door de Zoogdiervereniging zijn uitgevoerd. Daarnaast worden
eventuele knelpunten besproken, en concept werkplannen voor 2012 gegeven.

De meetnetten zijn vleermuistellingen winter en zolder, dagactieve zoogdieren en hazelmuis

Telganger / 2007-VONZspecial / juli (pdf)

2007

In deze editie van de Telganger: Nieuwe oude waarnemingen gezocht, Landelijk verspreidingsonderzoek das, Waar zit de boommarter, Noordse woelmuis gevangen, Lok de waterspitsmuis, Nieuwe onderzoeksmethode met lokbuizen, Eikelmuis en hazelmuis, Wanted! Beverspotters, Doorgeven waarnemingen, Zoogdierwaarnemingen vanuit de auto, Gezocht vrijwilligers op kantoor of thuis, WILDzoekers zoeken Wildleiders, Telganger Digitaal, Vacature Senior Projectleider.

Telganger / 2007-2 / november (pdf)

2007

In deze editie van de Telganger: Met auto en boot vleermuizen tellen, Bevers in Limburg voorjaar 2006/2007, Waterspitsmuis verspreidingsonderzoek, Eerste resultaten Zoldertellingen Vleermuizen, Exotische eekhoorns in Nederland, Sterfte onder zoogdieren, Resultaten wintertellingen vleermuizen, Resultaten Dagactieve Zoogdieren 2006, Meetnet Hazelmuis, Oproep: Dode bunzingen gezocht, Nationale braakbalpluisweek WILDzoekers, Colofon, Lustrumviering Zoogdiervereniging VZZ.

Telganger / 2007-1 / maart (pdf)

2007

In deze Telganger: Nieuw vleermuismeetnet in aantocht, Batmobiel?, Aantalsontwikkeling van de rode eekhoorn in periode 1995-2006, Voorjaarseditie Zoogdier, Nationale database Flora en Faunawet en ecogrid, Rode lijst herzien, Soort van de maand, Wintertellingen vleermuizen, Verspreidingonderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ), Meetnet Hazelmuis.

2007.22 Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren VONZ 2006 Deel 5: De Hazelmuis

2007

Eind augustus 2006 heeft het Ministerie van LNV, via de Gegevensautoriteit Natuur, aan Zoogdiervereniging VZZ de opdracht gegeven om het verspreidingsonderzoek naar beschermde zoogdiersoorten voor het eerste jaar (2006/2007) te organiseren. In korte tijd wordt geprobeerd de verspreiding van een aantal bedreigde of zeldzame zoogdiersoorten in kaart te brengen. In voorliggend rapport wordt verslag gedaan van de werkwijze en resultaten die in dit eerste jaar zijn bereikt voor de hazelmuis.

2007.21 Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren VONZ 2006 Deel 4: De Eikelmuis

2007

Eind augustus 2006 heeft het Ministerie van LNV, via de Gegevensautoriteit Natuur, aan Zoogdiervereniging VZZ de opdracht gegeven om het verspreidingsonderzoek naar beschermde zoogdiersoorten voor het eerste jaar (2006/2007) te organiseren. In korte tijd wordt geprobeerd de verspreiding van een aantal bedreigde of zeldzame zoogdiersoorten in kaart te brengen. In voorliggend rapport wordt verslag gedaan van de werkwijze en resultaten die in dit eerste jaar zijn bereikt voor de eikelmuis.