Publicatieoverzicht

Telganger / 2007-2 / november (pdf)

2007

In deze editie van de Telganger: Met auto en boot vleermuizen tellen, Bevers in Limburg voorjaar 2006/2007, Waterspitsmuis verspreidingsonderzoek, Eerste resultaten Zoldertellingen Vleermuizen, Exotische eekhoorns in Nederland, Sterfte onder zoogdieren, Resultaten wintertellingen vleermuizen, Resultaten Dagactieve Zoogdieren 2006, Meetnet Hazelmuis, Oproep: Dode bunzingen gezocht, Nationale braakbalpluisweek WILDzoekers, Colofon, Lustrumviering Zoogdiervereniging VZZ.

2007 Afstudeerrapport Nieuwe inventarisatiemethode waterspitsmuis: De lokbuis getest in Nederland

2007

Doordat de waterspitsmuis sinds 2001 wettelijk beschermd is, is het van belang een goed beeld te krijgen van de verspreiding van de soort. De Zoogdiervereniging VZZ is daarmee belast. Voor dit verspreidingsonderzoek wil men een inventarisatiemethode uit Groot-Brittannië toetsen in Nederland. Het gaat om zogenaamde lokbuizen.

2007.54 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in de Jan Durkspolder, Wolwarren, Wolwarren,

2007

Delen van de gebieden Jan Durkspolder, Wolwarren, Lytse Mear en Wester Sanning, allen
onderdeel van het laagveenmoerasgebied de Alde Feanen, zijn in de periode 2006-2007
heringericht in het kader van het LIFE-project Habitatverbetering Noordse woelmuis. In 2004 is een eerste inventarisatie met inloopvallen uitgevoerd om de nul-situatie in genoemde
onderzoeksgebieden aangaande de muizenpopulaties te kunnen bepalen (Bekker, 2004). In 2007
diende dit onderzoek herhaald te worden om eventuele veranderingen vast te kunnen stellen. De

2007.51 Mogelijke knelpunten beschermde zoogdieren bij verbreding A13 en aanleg bypass A13/A16

2007

Rijkswaterstaat is voornemens de A13 gelegen tussen knooppunt Ypenburg en Schiedam te
verbreden. Daarnaast is Rijkswaterstaat voornemens een bypass tussen de A13
(Doenkade) en de A16 (Terbregse plein) aan te leggen.
In verband met nationale en internationale regelgeving is Rijkswaterstaat genoodzaakt het
voorkomen van beschermde flora en fauna in kaart te brengen. Rijkswaterstaat heeft
Nieuwland Advies gevraagd een inventarisatie te doen naar beschermde natuurwaarden als

2007.20 Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren VONZ 2006 Deel 3: De Waterspitsmuis

2007

Eind augustus 2006 heeft het Ministerie van LNV, via de Gegevensautoriteit Natuur, aan Zoogdiervereniging VZZ de opdracht gegeven om het verspreidingsonderzoek naar beschermde zoogdiersoorten voor het eerste jaar (2006/2007) te organiseren. In korte tijd wordt geprobeerd de verspreiding van een aantal bedreigde of zeldzame zoogdiersoorten in kaart te brengen. In voorliggend rapport wordt verslag gedaan van de werkwijze en resultaten die in dit eerste jaar zijn bereikt voor de waterspitsmuis.

2007.08 Voortgangsonderzoek naar de verspreiding van noordse woelmuis, waterspitsmuis en veldspitsmuis in 2006 m.b.v. braakbalanalyse

2007

In 2006 is gestart met het project ‘Inhaalslag soorten’. Binnen het project ‘Inhaalslag soorten’ heeft het braakbalonderzoek als doel, van een maximale hoeveelheid kilometerhokken, het wel- of niet-voorkomen van genoemde prioritaire soorten te bepalen (2006 is hierbij het eerste van een
vijfjarige cyclus).