Publicatieoverzicht

Faunasoorten van bossen

2018

De VBNE heeft namens een aantal terreinbeherende organisaties aan de Zoogdiervereniging (namens de soortenorganisaties) gevraagd hoe zij kunnen worden ondersteund met een methodiek die beschikbare kennis ontsluit, zodat beheerders zonder veel werk kunnen bepalen wat belangrijke soorten zijn waarvoor zij zich willen inzetten in hun bos-regio. 
 

Telganger / 2018-2 / oktober

2018
 • Voorwoord
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (konijn)
 • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (BMP)
 • NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
 • Ingezonden stuk: Sfeerverslag Zoldertellingen Regio De Kempen (NB)
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetnet Hazelmuis
 • NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
 • Ingezonden stuk: Monitoring bever Habitatrichtlijngebieden

Wolvenmeldpunt Jaarrapportage 2017

2017

Na honderden jaren van vervolging breidt de Europese wolf (Canis lupus lupus) zich weer langzaam uit in centraal Europa. Vanuit Polen koloniseerde de wolf eind vorige eeuw Duitsland, waar in 2000 de eerste pups in het wild geboren werden. Nu, na 17 jaar, is de wolf met name wijdverspreid in het noordoosten van Duitsland. Maar ook de deelstaat Nedersaksen, dat grenst aan de Nederlandse provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, kent inmiddels minimaal 14 in het wild levende roedels.

Telganger / 2017-2 / oktober (pdf)

2017

Voorwoord
NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
NEM Meetnet Bunzing Boommarter
NEM Meetnet Hazelmuizen
NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren
NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren Konijnentellingen
Ziekteverwekkers wasbeerhonden en wasberen
Jaarrond Tuintelling
Agenda
Word lid van de Zoogdiervereniging

2013.14 predatie gans Eindversie

2013

De Grauwe Gans (Anser anser) is de afgelopen 50 jaar enorm toegenomen tot een geschatte
35.000 broedparen in 2008 en een maximum lijkt voorlopig nog niet in zicht. Deze populatiegroei
zorgt voor de nodige problemen, met name door de vraat van ganzen aan landbouwgewassen. Van
de vos (Vulpes vulpes) is bekend dat hij predeert op ganzen en hun legsels, maar harde gegevens
over de omvang hiervan, en het effect ervan op ganzenpopulaties, zijn er nog niet. In opdracht van

2013.14 predatie gans Eindversie

2013

De Grauwe Gans (Anser anser) is de afgelopen 50 jaar enorm toegenomen tot een geschatte 35.000 broedparen in 2008 en een maximum lijkt voorlopig nog niet in zicht. Deze populatiegroei zorgt voor de nodige problemen, met name door de vraat van ganzen aan landbouwgewassen. Van de vos (Vulpes vulpes) is bekend dat hij predeert op ganzen en hun legsels, maar harde gegevens over de omvang hiervan, en het effect ervan op ganzenpopulaties, zijn er nog niet.

2011.25 evaluatie 2 generaties faunabeheerplannen

2011

De afgelopen jaren zijn in de meeste provincies tweede generatie Faunabeheerplannen van kracht
geworden. In opdracht van het Faunafonds, de provincies en de FBE’s onderzocht de
Zoogdiervereniging in hoeverre ‘lessen geleerd’ uit de eerste generatie (FBP1’s) vertaald zijn in de
tweede generatie (FBP2’s) en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan met het oog op de
FBP3’s. Hiertoe zijn als soort(groep)en geselecteerd ree, vos, roek, overzomerende grauwe gans en
overwinterende grauwe en kolgans.

Telganger / 2009-2 / oktober (pdf)

2009

In deze Telganger: NEM Hazelmuis, NEM Vleermuis wintertellingen, NEM Vleermuis zoldertellingen, NEM Dagactieve zoogdieren, NEM Konijnentellingen in de duinen, NEM Tapuit en konijn, VONZ Boommarter, VONZ Das, Sterfte bij onderzoek met inloopvallen, Bruinvissen in de Oosterschelde geteld, Vleermuisonderzoek in Wit Rusland, Cursus grondgebonden zoogdieren, Symposium monitoring van zoogdieren, Tweede vondst kleine dwergvleermuis in Nederland, Egelweekend groot succes.