Publicatieoverzicht

2014.11 Mitigatieplan Harculo

2014

De Centrale Harculo, gelegen langs de IJssel ten zuiden van Zwolle en in eigendom van GDF Suez, staat op de nominatie in 2016 te worden gesloopt. Hiertoe is een natuurwaardenonderzoek en een toetsing aan de Flora- en faunawet uitgevoerd (Groenendijk, 2012; Overman & Hollander, 2013; Kuijsten, 2014). Tevens zijn een Voortoets en een Passende Beoordeling opgesteld in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Kuijsten & Groenendijk, 2014; 2014).