Publicatieoverzicht

Werkwijze bever bij RWS

2017

Deze werkwijze geeft richting aan de visie van Rijkswaterstaat ten aanzien van het beheer van bevers en heeft tot doel om op de korte termijn de organisatie intern te informeren hoe in de uitvoeringspraktijk van projecten (planuitwerking, aanleg, beheer en onderhoud) om te gaan met de aanwezigheid en het gedrag van bevers. Enerzijds om verstoring en schade te voorkomen, anderzijds om al vroegtijdig in de planningsfase voor te sorteren op de aanwezigheid van deze soort en (inrichting)maatregelen te nemen die verstoring en/of schade in de toekomst kunnen voorkomen.

Risicoanalyse graverij in dijken door bevers in de Gelderse Poort - Deel 2: Gendtse Polder & Lobberdense Waard

2017

De beverpopulatie in Nederland neemt snel toe. Dat maakt het risico op het graven in waterkeringen ook groter. Waterschap Rivierenland ziet hierin terecht een risico voor de waterveiligheid. Het waterschap heeft de Zoogdiervereniging gevraagd een risicoanalyse uit te voeren in een deel van de Gelderse Poort, als vervolg op een eerdere vergelijkbare studie in de Bemmelse Waard (Dijkstra 2016).

Baggeren en bevers, Nieuwe Wetering Appeltern

2017

Het waterschap Rivierenland wil vanaf aankomende winter (2017/2018) een deel van de Nieuwe Wetering bij Appeltern baggeren om voldoende afvoer van water te kunnen garanderen. In de Nieuwe Wetering leven sinds enkele jaren bevers. De aanwezigheid van de bever stelt het waterschap voor een probleem. De beperkingen aan het uit kunnen voeren van werkzaamheden vanwege de aanwezigheid van de bevers zijn dusdanig dat de effectiviteit van het baggeren deels teniet wordt gedaan: volgens de soortenstandaard voor de bever mag er binnen een straal van 20 m van een hol of burcht niet worden gebaggerd.

Telganger / 2017-2 / oktober (pdf)

2017

Voorwoord
NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
NEM Meetnet Bunzing Boommarter
NEM Meetnet Hazelmuizen
NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren
NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren Konijnentellingen
Ziekteverwekkers wasbeerhonden en wasberen
Jaarrond Tuintelling
Agenda
Word lid van de Zoogdiervereniging

Kijk op Exoten 19

2017

Kijk op Exoten, nummer 19, april 2017

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Update exotische eekhoorns
Vilmar Dijkstra

Afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat exotische eekhoorns in deze nieuwsbrief behandeld. Twee jaar geleden werd voor het laatst een overzicht van alle in het wild waargenomen uitheemse eekhoorns gegeven. Tijd voor een update.

Castor 006 / 1999 (pdf)

1999

De inhoud van deze Castor: De bever in de Biesbosch in 1999; Bevers van de Gelderse Poort; Bevernieuws uit Flevoland; Bevernieuws uit Limburg; Beverweekend zomer 1999; Bever(s) vergiftigd?; Ledenbijeenkomst 2000; Onderzoek foerageergedrag bevers in de biesbosch;Meldingen Bevers(?) buiten de bekende bevergebiede; Groeiend ledental;Bevers....en andere dieren.