Publicatieoverzicht

Soort- en individuele herkenning van noordse woelmuis met eDNA: een pilot langs het kanaal Omval Kolhorn

2017

De provincie Noord-Holland heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om door middel van een praktijktest na te gaan of in suboptimale leefgebieden de eDNA methodiek kan worden ingezet om de aanwezigheid van noordse woelmuizen vast te stellen en om te testen of uit keutels van noordse woelmuizen DNA voor identificatie en vaststelling van individuele genetische profielen kan worden verkregen. De genetische analyses zijn uitgevoerd in het laboratorium van Wageningen Environmental Research (Alterra). 

Telganger / 2017-2 / oktober (pdf)

2017

Voorwoord
NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
NEM Meetnet Bunzing Boommarter
NEM Meetnet Hazelmuizen
NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren
NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren Konijnentellingen
Ziekteverwekkers wasbeerhonden en wasberen
Jaarrond Tuintelling
Agenda
Word lid van de Zoogdiervereniging

Onderzoek naar het populatieverloop van veldmuizen van Schiphol Airport in 2015

2015

De graspercelen van Schiphol Airport blijken een prima biotoop te vormen voor 
veldmuizen. De aanwezigheid van deze veldmuizen trekt predatoren als buizerds, 
blauwe reigers en torenvalken, die op hun beurt een gevaar kunnen vormen voor 
het vliegverkeer. Medewerkers van Schiphol Airport proberen dan ook de 
veldmuisstand op hun terreinen op een aanvaardbaar minimum te handhaven. 
De veldmuisstand is van 2005 tot en met 2008 gemonitord door het KAD 
(Kenniscentrum Dierplagen). Er werd gemonitord middels de zogenaamde 

Veldonderzoek noordse woelmuis in het Oostzanerveld met eDNA

2015

Het Oostzanerveld is een veenweidegebied met plas-dras graslanden en rietkragen dat van Oostzaan in het zuiden doorloopt tot de droogmakerij ‘Wijdewormer’ in het noorden. De noordse woelmuis is bekend uit het gebied, maar recente inventarisatie-gegevens ontbreken op een enkele losse waarneming na. De provincie Noord-Holland heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging opdracht gegeven om 12 verschillende kilometerhokken met behulp van de eDNA methode te inventariseren (figuur 1 en figuur 3).

Monitoring rosse woelmuis m.b.v. braakballen van ransuil

2015

Het RIVM heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging in 2013 gevraagd een monitoringsmethode op te zetten die inzicht geeft in fluctuaties in aantallen rosse woelmuizen in tijd en ruimte. In eerste instantie leek het analyseren van braakballen van bosuilen hier een goede methode voor te zijn, maar het verzamelen van dit materiaal bleek veel moeilijker dan gedacht. Het aantal personen dat zich bezig houdt met onderzoek naar bosuilen is beperkt en het verzamelen van voldoende materiaal van een locatie bleek moeilijk tot onmogelijk te zijn (Bekker 2014).  

De noordse woelmuis langs het Haringvliet, het Hollandsch Diep, de Oude Maas en het Krammer Volkerak in 2014 en 2015 (Natura 2000)

2015

In opdracht van provincie Zuid-Holland zijn in het najaar van respectievelijk 2014 en 2015 binnen Natura 2000-gebieden langs de Oude Maas, het Haringvliet, het Hollandsch Diep en het Krammer Volkerak in totaal 65 locaties bevangen op de aan- of afwezigheid van noordse woelmuis, als nulmeting voor deze gebieden in de Zuid-Hollandse Delta. Aanvullend zijn in 2014 in de Hoekse Waard nog negen extra locaties bevangen in specifieke aardmuis-biotopen, om de eventuele aanwezigheid van de soort vast te stellen.

Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in plangebied Schoteroog bij Haarlem 2015

2015

Binnen het plangebied Schoteroog staat het graven van een sleuf voor een elektriciteitsleiding gepland. Het plangebied ligt aan de Mooie Nel, een water met oevers waarbinnen in het recente verleden noordse woelmuizen zijn aangetroffen. Binnen het plangebied kon voorafgaand aan dit onderzoek niet uitgesloten worden dat de soort er aanwezig is. 
 

Effecten van damherten op andere zoogdiersoorten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

2015

Waternet is beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen (verder: AWD). In het terrein is sprake van een groeiende populatie damherten. In het voorjaar van 2014 waren dit er circa 2.200 en in 2015 zijn 3.008 dieren geteld (mond. med. V. van der Spek). De populatie damherten lijkt onder andere vanwege vraat steeds meer negatieve effecten op de biodiversiteit te hebben. Waternet wil deze negatieve effecten laten staven op basis van feiten.

Onderzoek naar het voorkomen van noordse woelmuis en waterspitsmuis bij Spaarndam 2015

2015

In het gebied van Spaarnwoude staat de plaatsing van een aantal nieuwe hoogspanningsmasten gepland. Aan de rand van een waterpartij ten noordoosten van Spaarndam komt één van deze nieuwe masten in een gebied waar in het recente verleden noordse woelmuizen zijn aangetroffen. Tevens is op deze locatie het voorkomen van waterspitsmuis niet uit te sluiten.  
 

Telganger / 2016-2 / oktober (pdf)

2015

Voorwoord
NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
Gebruik Batlogger buiten NEM Meetnet VTT
NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren
NEM Meetnet Konijnentellingen
Konijnensterfte door RHDV-2
Oproep verse dode eekhoorns en bevers
Lezersonderzoek Telganger en
NEM Zoogdiernieuwsbrief
Help mee en meld een dode wasbeerhond of wasbeer
Nieuwe directeur Zoogdiervereniging
Jaarond Tuintelling