Publicatieoverzicht

Faunasoorten van bossen

2018

De VBNE heeft namens een aantal terreinbeherende organisaties aan de Zoogdiervereniging (namens de soortenorganisaties) gevraagd hoe zij kunnen worden ondersteund met een methodiek die beschikbare kennis ontsluit, zodat beheerders zonder veel werk kunnen bepalen wat belangrijke soorten zijn waarvoor zij zich willen inzetten in hun bos-regio. 
 

Pilot ANLb-beleidsmonitoring wezel en hermelijn

2018

In 2015 is in opdracht van BIJ12 een meetnetontwerp opgesteld voor een aantal zoogdiersoorten ten behoeve van de Beleidsmonitoring ANLb, (gericht op het monitoren van de effecten van agrarisch natuurbeheer op landelijk niveau (Van Norren et al., 2015). Drie van de doelsoorten betroffen wezel, hermelijn en bunzing: de ‘kleine marters’. Op 26 augustus 2015 hebben BIJ12, CBS en de provincies het specifieke meetnetontwerp voor wezel, hermelijn en bunzing t.b.v. Beleidsmonitoring ANLb besproken.

Telganger / 2018-2 / oktober

2018
 • Voorwoord
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (konijn)
 • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (BMP)
 • NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
 • Ingezonden stuk: Sfeerverslag Zoldertellingen Regio De Kempen (NB)
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetnet Hazelmuis
 • NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
 • Ingezonden stuk: Monitoring bever Habitatrichtlijngebieden

2004 De situatie van het konijn in Nederland sinds het optreden van RHD

2004

Naar aanleiding van de massale sterfte van konijnen als gevolg van een virusepidemie (RHD) en de negatieve effecten van dat massale sterven op de wilde flora en fauna heeft de minister van LNV opdracht gegeven tot een studie naar ‘de situatie van het konijn in Nederland’. Het konijn is een sleutelsoort in ecosystemen van vooral arme zandgronden. Daardoor heeft de sterke achteruitgang door myxomatose en sinds 1990 door RHD grote effecten op vegetatie en ook op andere diersoorten. De achteruitgang en het bijna verdwijnen van konijnen in natuurgebieden op de zandgronden is zorgwekkend.