Publicatieoverzicht

Vleermuizen in de Grote kerk van Veere - Functies en uitwerking van een mitigatieplan

2017

Stichting Monumenten Bezit is recent eigenaar geworden van de Grote kerk in Veere. De stichting is voornemens enkele aanpassingen aan de kerk te doen zodanig dat de kerk aantrekkelijker wordt voor nieuwe exploitanten. 
 
De grote kerk werd al kort na de bouw niet meer gebruikt als kerk, maar midden in de 1800 eeuw tot kerk verbouwd tot ziekenhuis. Er zijn toen tussenvloeren aangebracht en de ramen zijn verkleind/aangepast. Ook zijn er binnen dwarsmuren geplaatst. Begin deze eeuw zijn de raamkozijnen vervangen die op enige afstand van de muren geplaatst zijn. 
 

Quickscan beschermde natuurwaarden Comeniuslaan 4-6 - Inschatting van aanwezigheid beschermde soorten en eerste resultaten veldonderzoek vleermuizen

2017

Het Universitair Vastgoedbedrijf is voornemens een gevelrenovatie uit te voeren aan het gebouw Comeniuslaan 4. Tevens zijn zij voornemens het gebouw gelegen aan Comeniuslaan 6 geheel te amoveren. Met behulp van een Quickscan gericht op beschermde natuurwaarden zijn het gebouw en de directe omgeving beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van strikt beschermde planten- en diersoorten. 
 
Op en aan beide gebouwen (Comeniuslaan 4  en 6) zijn geen beschermde muurplanten aanwezig.  Ook in de directe omgeving van de gebouwen zijn geen beschermde planten afwezig.  
 

Aanpak voor monitoring van de meervleermuis in Natura 2000-gebied Rijntakken

2017

Deze studie heeft als doel te bepalen welke mogelijke manieren van monitoring van de meervleermuis in de als habitatrichtlijngebied aangewezen delen van Natura 2000-gebied Rijntakken het efficiëntst zijn om de ontwikkeling van de instandhoudingsdoelstelling voor Natura 2000-gebied Rijntakken voor deze soort te volgen. 
 

Bureaustudie leefgebied vleermuizen noordelijk Flevoland

2017

Sinds januari 2017 is de provincie als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de ecologische beoordelingen bij ontheffingsaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming. De provincie wil graag een kaartbeeld van bekend voorkomen van of potentie voor vleermuissoorten kunnen gebruiken bij een eerste inschatting van mogelijke knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen en andere ingrepen. Voor zuidelijk Flevoland is een dergelijk kaartbeeld geproduceerd in het kader van de analyse van het relatieve belang van de Oostvaardersplassen voor vleermuizen (Limpens et al. 2016). 

Citizen science onderzoek naar de bedreigde baardvleermuis in de aardappelkelder van Kamp Westerbork

2017

De baardvleermuis wordt voornamelijk aangetroffen in bossen en aan bosranden en jaagt in het donker langs bosranden en open plekken op insecten. In de zomer houden baardvleermuizen zich overdag schuil in onder andere holle bomen, achter boomschors, in spouwmuren van huizen en op zolders (van onder andere kerken). Als winterverblijfplaats maakt de baardvleermuis gebruik van ondergrondse ruimtes, zoals grotten, groeves  en kelders. Zoals voor veel vleermuissoorten zijn winterverblijven erg belangrijk voor de overleving van de soort in ons land.

Monitoren vleermuizen FSW

2017

Het Universitair Vastgoed Bedrijf is voornemens om de zuidflank van de Radboud Universiteit te Nijmegen deels te herontwikkelen. Onderdeel van dit plan betreft de herontwikkeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (hierna: FSW). Voorafgaand aan deze nieuwe inrichting zijn alle benodigde onderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn vijf zomerverblijven en drie paarverblijven van de gewone dwergvleermuis en vliegroutes en essentieel leefgebied voor de laatvlieger en gewone dwergvleermuis aangetroffen. Tevens zijn mitigatievoorstellen geformuleerd en is een ontheffing aangevraagd.

Keuringen mergelgroeves in Zuid-Limburg in 2017

2017

In de Natura 2000-gebieden Bemelerberg & Schiepersberg (gebiedsnummer 156), Geuldal (gebiedsnummer 157), St. Pietersberg & Jekerdal (gebiedsnummer 159) en Savelsbos (gebiedsnummer 160), liggen een groot aantal mergelgroeves die belangrijk zijn voor de overwintering van drie Natura 2000-soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn: meervleermuis (Myotis dasycneme), ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en vale vleermuis (Myotis myotis).

Quick scan Wet natuurbescherming Smedinghuis te Lelystad

2017

In opdracht van de Rijksgebouwendienst worden werkzaamheden aan het Smedinghuis te Lelystad (zie Figuur 1) uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit het reinigen en het impregneren van de gevel. Het is onduidelijk of vleermuizen en gierzwaluwen in dit gebouw aanwezig zijn. Indien vleermuizen en/of gierzwaluwen en huismussen aanwezig kunnen zijn, is vanuit de wet Natuurbescherming een aangepaste werkwijze noodzakelijk.

De Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) in Maarssenbroek

2017

In Maarssenbroek is een bijzonder groep vleermuizen aanwezig, een kraamroep van de tweekleurige vleermuis. De dieren wisselden tussen de jaren regelmatig van woningblok en soms van wijk. Deze groep levert af en toe overlast in de vorm van gestrande dieren in de woningen.     De aanwezigheid van de dieren in de wijk Reigerskamp of Pauwenkamp is relatief kort, meestal maar 5-6 weken. Het zwermen en invliegen gebeurt sterk verspreid over de nacht en over meerdere plekken, waardoor meerdere nachten nodig zijn om jaarlijks de verblijfslocaties terug te vinden.

Samenleven met vleermuizen in de ‘Inktpot’ hoofdgebouw 3, Prorail

2017

In Nederland overwinteren een aantal soorten vleermuizen in gebouwen. Soms leidt dat tot situaties waarbij vleermuizen in aanraking kunnen komen met mensen. Hoofdgebouw drie van Prorail, te Utrecht (lokaal bekend als ‘de Inktpot) is een dergelijk gebouw. Regelmatig worden vleermuizen rondvliegend in het gebouw waargenomen. Een heel enkele keer komt een medewerker in directe aanraking met een vleermuis, zo ook in het najaar van 2016. De angst dat hierdoor een besmetting met een virus kon optreden zorgde voor veel onrust.