Publicatieoverzicht

Staat van instandhouding Gelderland, factsheets voor 24 soorten

2019

De provincies zijn sinds 1 januari 2017 het bevoegd bezag voor de passieve en actieve soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming op waaronder het beoordelen van ontheffingsaanvragen in het kader van ingrepen in de fysieke leefomgeving en schadebeleid. Bij het al dan niet kunnen verlenen van een ontheffing zijn de gevolgen voor de (gunstige) staat van instandhouding een belangrijk criterium. De provincie wil daarom van een aantal soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn weten wat de ‘gezondheid’ van de populatie van Gelderland is.

Telganger / 2019-2 / oktober

2019
 • Voorwoord
 • NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren (konijn)
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
 • NEM Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen
 • NEM Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetprogramma Hazelmuizen
 • Agenda

Telganger / 2019-1 / mei

2019
 • Voorwoord
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen
 • NEM Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
 • Rectificatie
 • Agenda 

2011.05 Vleermuizen OGK N280 Zoogdiervereniging

2011

De opdracht voor de Zoogdiervereniging is drieledig. Het bestaat uit het
doen van een nulmeting van soorten, aantalen en functies van
vleermuizen langs de N280. Het aandragen van mitigerende maatregelen
voor de aanleg van de afrit Asenray en het verrichten van een
vergelijkbare inventarisatie 1 jaar na de aanleg van de afrit. Deze
tussentijdse rapportage behelst alleen de eerste twee delen.

2011.49 Vleermuisonderzoek Oostvaardersplassen

2011

Staatsbosbeheer heeft plannen om het huidige bezoekerscentrum en het kantoorgebouw aan de
Kitsweg in het Oostvaarderplassen-gebied te slopen (afbeelding 1a). In plaats daarvan zijn ten
zuiden van de spoorlijn Lelystad - Almere een bezoekerscentrum met een gecombineerde functie
van kantoorgebouw en natuuractiviteitencentrum, vier (houten) ‘ecolodges’ en een
natuurkampeerterrein gepland (afbeelding 1b). Het nieuwe bezoekerscentrum zal als poort voor het
Oostvaarderplassen-gebied gaan fungeren en naar verwachting zo’n 150.000 bezoekers per jaar

2011.45 rapport functies Keutelbeek vleermuizen april 2012

2011

De zoogdiervereniging is door het waterschap Roer en Overmaas gevraagd een
onderzoek uit te voeren naar het gebruik door vleermuizen van een overkluizing
in de binnenstad van Sittard. Sinds 2004 is bekend dat er in de zomer
watervleermuizen in de overkluizing verblijven.
Tevens is gevraagd oplossingen aan te dragen en een ecologisch werkprotocol te
formuleren om eventueel optredende negatieve effecten van het verwijderen van
een groot deel van de overkluizing te voorkomen, mitigeren en compenseren.

2011.41aanvullend vlms onderzoek nwe inrichting fort Vechten 02 rapnr 2011

2011

Het huidige rapport geeft een inschatting van de mogelijke effecten van fase 2 van de verbouwing op fort Vechten
en gaat in op de mogelijke effecten en mogelijkheden tot mitigatie van effecten
van de bouw van nieuwbouw, de bouw van de brug, de aanleg van een coupure,
het bouwen van het waterliniemuseum, het ontwikkelen van ‘’de strook’’, en
veranderen van inrichting en beheer van het groen.