Publicatieoverzicht

Vleermuizen in de Broekhuizerlaan (Leersum) - Soorten, functies en effectbepaling van de laanverjonging

2016

De Broekhuizerlaan is leefgebied voor 8 soorten vleermuizen; de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de kleine dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de laatvlieger, de watervleermuis, de franjestaart en de gewone grootoorvleermuis.  De laan vervult voor al deze soorten een of meer functies.  De Broekhuizerlaan heeft een belangrijke functie  als vliegroute voor gewone dwergvleermuizen, laatvliegers, ruige dwergvleermuizen en watervleermuizen. En is tevens voor laatvliegers, gewone dwergvleermuizen en kleine dwergvleermuizen een belangrijk jachtgebied.  
 

Op zoek naar laatvliegers in Utrecht

2016

De gemeente Utrecht streeft naar een Soorten Management Plan (SMP) als basis van een gebiedsgerichte ontheffing. De ontheffing richt zich onder andere op vleermuissoorten zoals de gewone dwergvleermuis.  Hiertoe heeft de gemeente onder andere een groot gemeente breed onderzoek naar verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis laten uitvoeren in 2015. Dat onderzoek is uitgevoerd met behulp van een groot aantal (grotendeels nieuw geworven) vrijwilligers (BAT030). De vleermuissoort laatvlieger zou idealiter ook moeten worden opgenomen in het SMP.

Keuringen mergelgroeves in N2000 gebieden in Zuid-Limburg in 2016

2016

In de Natura 2000-gebieden Bemelerberg & Schiepersberg (gebiedsnummer 156), Geuldal (gebiedsnummer 157), St. Pietersberg & Jekerdal (gebiedsnummer 159) en Savelsbos (gebiedsnummer 160), liggen een groot aantal mergelgroeves die belangrijk zijn voor de overwintering van drie Natura 2000-soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn: meervleermuis (Myotis dasycneme), ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en vale vleermuis (Myotis myotis).

Nader onderzoek vleermuizen Fort bij Abcoude

2016

Natuurmonumenten is voornemens om op ‘fort bij Abcoude’ de exploitatie van de aanwezige gebouwen mogelijk te maken. Het fort en de omgeving zijn ook in gebruik bij vleermuizen, o.a. als winterverblijfplaats. Ontwikkeling van de gebouwen en de directe omgeving in samenhang met de aanwezige vleermuiswaarden kan goed plaats vinden, mits in een vroeg stadium rekening gehouden wordt met de aanwezige vleermuiswaarden en tijdig maatregelen genomen worden.

Vleermuizen in de Grote kerk van Veere - Een eerste inschatting en mogelijkheden tot reductie van de overlast.

2016

Stichting Monumenten Bezit is recent eigenaar geworden van de Grote kerk in Veere. Deze kerk wordt al langere tijd gebruikt als muziekpodium. In de wintermaanden zijn er behoudens de kerstmarkt geen evenementen. De kerk wordt ook gebruikt door vier soorten vleermuizen. Dit zijn de gewone dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis, de laatvlieger en soms ook door de watervleermuis.  Minder duidelijk is hoe deze vleermuissoorten de kerk gebruiken en in welke seizoenen zij aanwezig zijn. Duidelijk is dat het een winterverblijfplaats is voor alle vier soorten.

Vleermuizen rond de Oostvaardersplassen - Een beoordeling van het relatieve belang van de Oostvaardersplassen voor vleermuizen

2016

Voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen is eind 2015 een beheerplan vastgesteld. Belangrijk onderdeel binnen dit beheerplan is het resetten van het moerasdeel. Hiervoor wordt de waterstand verlaagd zodat de rietvegetatie zich kan herstellen en uitbreiden. De waterstandsverlaging kan invloed hebben op het functioneren van de vleermuispopulaties als gevolg van de verandering van het jachtgebied. Potentiele negatieve effecten zouden vanuit de theorie vooral te verwachten voor de populaties van de water- en de meervleermuis. Dit zou een overtreding van de flora- faunawet betekenen.

Vleermuizen op de golfbaan de Haar. Een update van soorten, functies en locaties in het jaar 2016

2016

In opdracht van de golfclub  de Haar is in 2016 is een  inventarisatie naar vleermuizen  en vleermuisverblijfplaatsen uitgevoerd. Een vergelijkbare inventarisatie was ook in 2005 uitgevoerd (Jansen,  2006). Deze inventarisaties zijn uitgevoerd in een natuurbreed onderzoek naar de effecten van een aanpassing in de landschappelijke inrichting van het Zuiderpark (de golfbaan). Deze aanpassingen zijn middels besluiten van 4 maart 2011 en 17 februari 2014 van de Flora- en faunawet door van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland vergund.

Startnotitie bij ‘Van Mook tot Maastricht’, onderzoek naar kansen en knelpunten voor vleermuizen op de migratieroute bij de Maas en Julianakanaal.

2016

Het Bureau van de Zoogdiervereniging voert in opdracht van de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallel en Waterschap Roer en Overmaas een project omtrent de knelpunten en kansen voor migratieroutes voor vleermuizen bij de Maas en het Julianakanaal tussen Mook en Maastricht.  Tijdens het project worden deze knelpunten en kansen tezamen met verschillende stakeholders in kaart gebracht en worden oplossingen gezocht. Dit vormt een beheervisie ten bate van vleermuismigratie.

Herontwikkeling Fort bij Abcoude - Input voor de beoordeling van verhuur en toekomstige exploitatie vanuit de vleermuizen

2016

Fort bij Abcoude is een groot fort uit de Stelling van Amsterdam. Op het forteiland staan 7 bomvrije (grondgedekte) gebouwen en twee ondiepe schuilplaatsen. Op het buitenfort staat een genieloods. Het fort heeft diverse gebruikers van de gebouwen (de Abcouder IJsclub, de Saluut Batterij, de Stichting Fort Abcoude en de Stichting Viscentra Gehandicapten, verdeeld over de verschillende gebouwen.