Publicatieoverzicht

Ecologische begeleiding MOB Wanroij: Verslaglegging veldbezoek augustus

2014

Op het terrein van de voormalige MOB Wanroij worden de gebouwen gerenoveerd en wordt een ‘openlucht’ museum gerealiseerd. De verschillende gebouwen worden door de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis als verblijfplaats gebruikt. Renovatie van de gebouwen leidt tot aantasting van verblijfplaatsen worden aangetast en mogelijke slachtoffers onder de vleermuizen. Dit is in overtreding is met de flora- en faunawet indien er geen verdere maatregelen worden getroffen. Daarom is een ontheffing van de ffwet aangevraagd.

Begeleiding onderzoek naar winterverblijven Utrecht

2014

De gemeente Utrecht wil de winterverblijven van de gewone dwergvleermuis in kaart brengen. Daartoe heeft zij het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd een onderzoeksstrategie op te zetten en het onderzoek te begeleiden. Het huidig memo bevat de verslaglegging van de voorgestelde strategie, het startoverleg en de evaluatie. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door Bureau Tauw.  
 

Stand van zaken kleine aanpassingen t.b.v. vleermuizen op het museumkwartier

2014

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt het nieuwe nationaal militair museum gerealiseerd op het zogenoemde Museumkwartier. Als onderdeel daarvan zijn gebouwen geamoveerd en is het terrein opnieuw vormgegeven. Het laatste gebouw dat dient te worden verwijderd is gebouw 7a. Gebouw 7a wordt door de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis als verblijfplaats gebruikt. Verwijdering van het gebouw betekent dat er verblijfplaatsen worden aangetast.

Onderzoek Vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar - Handleiding batlogger

2014

Vleermuizen zijn een bijzondere groep zoogdieren. In Nederland zijn er 17 verschillende soorten. ’s Zomers zijn er vleermuissoorten die in bossen leven, in kleinschalig agrarische gebieden en op landgoederen. Maar er zijn ook soorten die in en rond het stedelijk gebied leven. Het doen van onderzoek naar vleermuizen is niet eenvoudig. Individuen slapen overdag op plaatsen waar mensen niet of nauwelijks bij kunnen komen en komen pas in de avondschemer naar buiten om te eten. Als vleermuizen genoeg gegeten hebben gaan zijn weer slapen.

Vestingwallen Doesburg - quick scan vleermuizen Notitie met betrekking tot de beoordeling van de vleermuiswaarden van de omwalling van Doesburg

2014

De kern van de voormalige vestingstad Doesburg (Ge) wordt aan de oost- en zuidzijde omgeven door 17e-eeuwse militaire verdedigingswallen: de Hoge en de Lage Linie. Deze wallen zijn momenteel in verval en gedeeltelijk ontoegankelijk. Onder de titel 'Beleef de linies' gaat de gemeente Doesburg in een meerjarig project de linies restaureren en beter toegankelijk en ‘beleefbaarder’ maken.  
 

Verslag veldbezoek vleermuiskasten en vliegroutes Park Lingezegen

2014

Park Lingezegen is een groot nieuw landschapspark in wording voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen. Het park gaat ruimte bieden aan mens, water, landbouw en natuur. In het park vormt de aanleg van nieuwe natuur een belangrijk onderdeel van de inrichting. Een van de soortgroepen die daarbij extra aandacht krijgt zijn vleermuizen. Dit jaar wordt een project opgestart waarbij Staatsbosbeheer, het projectbureau Park Lingezegen en het Bureau van de Zoogdiervereniging samenwerken om het park vleermuisvriendelijker te maken . 
 

Kap bomenlaan Heerde - Notitie m.b.t. de inspectie met een boomcamera van de holtes in elf te kappen bomen langs de Bonenburgerlaan te Heerde op de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen

2014

Een aantal beuken en eiken langs de Bonenburgerlaan te Heerde zullen vanwege hun slechte gezondheidstoestand worden gekapt en worden vervangen door nieuwe bomen. De kap is gepland voor eind februari 2014. De te kappen bomen kunnen een functie hebben voor vleermuizen (verblijfplaats, foerageergebied, vliegroute). In de periode juni-september 2013 heeft reeds onderzoek plaatsgevonden naar het belang van de te kappen bomen voor vleermuizen in het zomerhalfjaar (welke soorten en welke functies zijn aanwezig; Janssen 2013).