Publicatieoverzicht

Telganger / 2008-2 / oktober (pdf)

2008

In deze Telganger vindt u: NEM Het konijn is terug!, NEM Resultaten wintertellingen vleermuizen 2008,  NEM Beheer aan winterobjecten vleermuizen, NEM Tussenstand zoldertellingen vleermuizen 2008, NEM Autoroutes vleermuistellingen, NEM Resultaten DagActieve Zoogdieren 2007, VONZ Inhaalslag algemeen, VONZ Noordse woelmuis, VONZ Waterspitsmuis, VONZ Boommarter, VONZ Das, Bevers in Limburg 2008, Gezocht: exotische zoogdieren, Ringelrobben als dwaalgast in Nederland, Jaar van de bunzing, Levende atlas van de Nederlandse zoogdieren, Huisspitsmuis verovert Texel.

Telganger / 2008-1 / juli (pdf)

2008

In deze Telganger: Autovleren, Zoldertellingen vleermuizen, Wintertellingen vleermuizen, Hazelmuis,  DagActieve Zoogdieren (DAZ), Das, Eekhoorn, Steenmarter, Grote bosmuis, Hoefdieren, Waterspitsmuis, Natura 2000 soorten verder in kaart, Braakballen, Basiscursus zoogdieren / vleermuizen, Vleermuizen in langbroekerwetering, Vis zoekt boommarter, Gezocht: exotische zoogdieren, Populaties van exotische eekhoorns in Nederland, Soort van het jaar; de tussenstand, Even voorstellen.

2008.55 Zwermactiviteit van vleermuizen in het najaar voor kalksteengroeven in Limburg

2008

Onderhavige rapportage bevat een onderzoek naar het zwermgedrag van vleermuizen voor
kalksteengroeven in Zuid- Limburg. Hierbij was het voornaamste doel te onderzoeken of de zwermperiode samenvalt met de seksuele activiteit van de soort en of er een correlatie te vinden is tussen de zwermende soorten en de aangetroffen soorten tijdens de jaarlijkse wintertellingen.

2008.46 Inschatting effecten ruimtelijke ingrepen Lingekwartier op vleermuizen

2008

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het maken van een inschatting van
aanwezige functies voor vleermuizen in het plangebied op locaties waar ingrepen zijn voorgesteld.
Tevens is de Zoogdiervereniging VZZ door RPS/BCC gevraagd aan te geven welke aanpassingen
noodzakelijk zijn om vleermuisfuncties te kunnen waarborgen. Daarnaast is gevraagd om in deze
rapportage aan te geven waar extra veldwerk noodzakelijk is om een goede inschatting te maken.

2008.29 Vliegroute vleermuizen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

2008

Dit is het eindrapport van 'Advisering vliegroute vleermuizen Kenniscampus Leeuwarden'.
De reeds opgetreden verstoring van de vliegroute is momenteel gemitigeerd door middel van een tijdelijke vervangende vliegroute. Door de aanleg van het Kennisplein zal deze tijdelijke route
verdwijnen en worden vervangen door een permanente vervangende vliegroute. De projectgroep Kenniscampus heeft de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven om te adviseren over de mogelijkheden t.a.v. deze permanente vervangende vliegroute.

2008.043 (Vleer)muisonderzoek Boonervliet / Bommeer

2008

In verband met verandering van waterbergingscapaciteit zal de dijk langs het Boonervliet en het Bommeer verhoogt worden. De Vlietlanden, een bekend leefgebied van de noordse woelmuis, zijn op korte afstand van de dijktrajecten gesitueerd. Daarom is de aanwezigheid van de noordse woelmuis aannemelijk. Om te weten of en in welke mate rekening met de noordse woelmuis gehouden moet worden is onderzoek naar de aanwezigheid van deze soort noodzakelijk.

2008.04 Advisering vliegroute vleermuizen Kenniscampus Leeuwarden

2008

De reeds opgetreden verstoring van de vliegroute is momenteel gemitigeerd door middel van een tijdelijke vervangende vliegroute. Door de aanleg van het Kennisplein zal deze tijdelijke route
verdwijnen en worden vervangen door een permanente vervangende vliegroute. De projectgroep Kenniscampus heeft de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven om te adviseren over de mogelijkheden t.a.v. deze permanente vervangende vliegroute.

2008.02 Vleermuisinventarisatie vleermuiskasten Voorburg

2008

In de stadsparken Vreugd en Rust, Juliana-Bernhard, Boerenbos en Arentsburgh-Hoekenburg te Voorbrug is een groot aantal oude bomen aanwezig. Door de hoge leeftijd en vrij slechte conditie van de bomen neemt het risico toe dat ze zullen omwaaien of dat takken zullen afbreken. Vanwege dit gevaar zijn eind 2005 en begin 2006 een zestigtal bomen omgezaagd. Hieronder bevonden zich bomen die waarschijnlijk door vleermuizen als verblijfplaats werden gebruikt. Om dit verlies zo snel mogelijk te compenseren zijn er in september 2006 honderd vleermuiskasten in deze parken opgehangen.

Telganger / 2002-3 / oktober (pdf)

2002

In deze editie van de Telganger: De Telganger, Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), Uitzetting van bevers in Limburg, Wintertellingen Vleermuizen, Nieuwe databankbeheerder, Nationale Telavond 2002, Bevertellingen in de Biesbosch in 2002, Nieuwe coördinator Braakbalmonitoring, Vleermuizen en nullen, Eekhoornmonitoring, Speciale aanbieding.

Telganger / 2002-1 / maart (pdf)

2002

In deze editie van de Telganger: Afscheid van een landelijk coördinator!, Wintertellingen vleermuizen, Vooraankondiging Feestdag ‘VZZ 50 jaar’, Eekhoornmonitoring, Braakbalseizoen 2000 & 2001, Bever-Transect-Tellingen Biesbosch 2002, Hazelmuizen in 2001, Ziet u ze vliegen? Tel dan mee! Op 7 juni, Braakballetjes. Speciale aanbieding!