Publicatieoverzicht

Telganger / 2006-2 / november (pdf)

2006

In deze editie van de Telganger: Verenigde Naties roept 2007 uit tot “JAAR VAN DE DOLFIJN”, Konijn in Nederland krijgt hulp van Wisent, Bevers in Limburg voorjaar 2005 - voorjaar 2006, Resultaten dagactieve zoogdieren 2005, Doorgeven van waarnemingen, Noordse woelmuis verder in voorkomen achteruit, Onderzoek gewenst naar relatie met koeien en paarden, Resultaten wintertellingen vleermuizen 2006, Massale volksverhuizing bij de bruinvis in de Noordzee, Verstandig of niet?

Telganger / 2006-1 / juli (pdf)

2006

In deze editie van de Telganger: Meetnet Hazelmuis, Verspreiding van kleine zoogdieren aan de hand van braakballen, Vogelgriep ppl bij wilde roofdieren, Limburgse zoogdieratlas, Bevers in Limburg, Griend aangespoeld op Schiermonnikoog, Nederlands windmolenpark op zee en zeezoogdieren, Cursussen, Braakballen en de nationale braakbal pluisweek 2006.

2006.62 Het bomvrije wachtlokaal, gebouw LL als vleermuisverblijfplaats

2006

Op het terrein de Kromhoutkazerne ligt het gemeentelijk monument het bomvrije wacht-lokaal van het voormalige Fort Vossegat. In het gebouw bevindt zich ’s winters een groep overwinterende vleermuizen. In 2004 is men gestart met de restauratie van dit gebouw, waarbij de restauratiewerkzaamheden in 2004/2005 en 2005/2006 ook in de wintermaanden plaatsvonden. Dit had een dramatische teruggang van de vleermuispopulatie tot gevolg. Hierna is de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd wat gedaan moet worden om de populatie te herstellen en welke mogelijkheden er zijn voor andere vormen van gebruik.

2006.50 Vleermuizen en windenergie

2006

In Nederland worden al sinds lange tijd windturbines en windparken gebouwd ten behoeve van het op een duurzame manier opwekken van energie. Recent neemt deze activiteit toe. Dat ook verschillende vleermuissoorten en hun leefgebied aan mogelijk negatieve effecten bloot kunnen staan
en risico’s lopen, is in Nederland pas relatief recent onderwerp van discussie en van afweging in de planvorming.

2006.48 Inhaalslag Verspreidings Onderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ) 2006/2007

2006

Eind augustus verleende het Ministerie van LNV aan Zoogdiervereniging VZZ de opdracht om een inhaalslag te gaan uitvoeren naar een zevental zoogdiersoort(groep)en. Doel hiervan is om zoveel mogelijk met vrijwilligers de actuele situatie betreffende de verspreiding van deze zoogdiersoorten in Nederland zo efficiënt mogelijk in kaart te brengen.

2006.37 Parkbos Voorstonden vanuit een vleermuisperspectief

2006

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit een inspectie van alle boomholten met behulp van een boomcamera op de aanwezigheid en potentie als verblijfplaats voor vleermuizen, eekhoorns en boommarters. Belangrijke bomen dienden ter plaatse gemarkeerd te worden. Het tweede gedeelte van de opdracht bestond uit een beoordeling van de te verwachten effecten bij uitvoering van het landgoed herstelplan weergegeven in Atelier Wilg 2002, waarvan alleen de ingrepenkaart gebruikt is.

2006.13 Verkenning van het voorkomen van vleermuizen op en rond het veemarkthallen- complex te Utrecht

2006

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het maken van een inschatting over de aanwezigheid van vleermuissoorten op het terrein van de Veemarkthallen te Utrecht en een eventueel gebruik van de op het terrein aanwezige gebouwen en groenstroken en het geven van een antwoord op de vraag of aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is voor een herinrichting van het terrein.

2006.07 Quick Scan van en een visuele inspectie op winterslapende vleermuizen in de hefbrug bij Zeeburg

2006

Rijkswaterstaat is voornemens de hefbrug bij Zeeburg af te breken. Gezien de ligging, het geringe gebruik en de bouwwijze is het gebouw een potentiële verblijfplaats voor vleermuizen. Het werd noodzakelijk geacht middels een veldonderzoek de mogelijke gevolgen van het gebruik van dit terrein voor vleermuizen te beoordelen.