Publicatieoverzicht

Monitoringsonderzoek op het Museumkwartier als basis voor ontheffingsaanvraag de sloop van gebouw 7a

2013

Uit overleg met RVO (dd 09-01-20140) blijkt dat RVO een volledig nieuw onderzoek verlangd als basis voor een ontheffingsaanvraag voor de sloop van gebouw 7a. Het werken met (als dan niet gedeeltelijke) worst-case scenario’s is niet mogelijk. RVO stelde dat de Gunstige Staat van Instandhouding voor de gewone dwergvleermuis in het geding is. Als dit zo is dan kan een ontheffing niet worden afgegeven. Daarom wordt ook een gedegen analyse verlangd van de cumulatieve effecten.  
 

Advies vleermuisvriendelijke verlichting Leerdam

2013

De gemeente Leerdam is voornemens de openbare verlichting in het buitengebied van de gemeente in de komende jaren te vervangen. Hierbij wil zij zoveel mogelijk rekening houden met het in het buitengebied aanwezige vleermuizen, door het toepassen van een vleermuisvriendelijke lampkleur (bijvoorbeeld amber [590 nm +/- 20 nm] zoals dat door Innolumnis wordt aangeboden) en andere mogelijke maatregelen om lichthinder te voorkomen. Zij heeft de Zoogdiervereniging gevraagd aan te geven op welke locaties de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting zinvol is.

Mogelijkheden voor realisatie van vleermuisvoorzieningen bij een pompgebouwtje, ter compensatie van de sloop van twee dienstwoningen te Hoenderloo.

2013

De Zoogdiervereniging begeleidt de sloop van een tweetal dienstwoningen te Hoenderloo in opdracht van het Ministerie van Defensie. De woningen zijn in gebruik als verblijfplaatsen voor vleermuizen1. Sloop van deze woningen is ontheffingsplichtig in het kader van de Flora- en faunawet.  Recentelijk is in de directe omgeving van de dienstwoningen ook de camping ‘de Oase’ verwijderd.

2013.28 Monitoring vleermuiswaarden MOB-complexen 2013

2013

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid voerde de Zoogdiervereniging in
de periode januari tot en met oktober 2013 een vleermuizenonderzoek uit op de
voormalige mobilisatiecomplexen Heesch, Schaijk en Baarle-Nassau. Het onderzoek werd
verricht in het kader van de vijfjarige monitoring (2010-2014) van de resultaten van de
op deze terreinen voor vleermuizen uitgevoerde mitigerende en compenserende
maatregelen.

2013.27 Eindrapport Vleermuisonderzoek Mozaiëk Wijchen 21-10-13

2013

De gemeente Wijchen is voornemens het Cultureel Centrum ’t Mozaïek in
Wijchen deels te verbouwen cq. uit te breiden met een nieuwe bibliotheek en
hoofdentree. De werkzaamheden vinden geheel plaats aan de huidige
achterzijde van het pand (noordzijde / Campuszijde).
In opdracht van de gemeente Wijchen er een onderzoek uitgevoerd naar de
aanwezigheid van vleermuisfuncties aan de achterzijde van het gebouw. Het
onderzoek is uitgevoerd in 4 bezoeken in juli en augustus 2013, waarbij dit

2013.12 nem overige vlm tussenverslag mei 2013

2013

Op 1 november 2012 heeft de Zoogdiervereniging een offerte uitgebracht voor
het project NEM Overige vleermuizen. Het project is opgesplitst in 3 delen. Voor
de delen 1 en 2 is opdracht verleend door het Ministerie van EZ (21 november
2012, kenmerk DGNR-NB 12353713). Dit tussenverslag dient naast beide
genoemde documenten te worden gelezen. Voor de leesbaarheid van dit
tussenrapport zijn er geen zaken uit deze documenten herhaald / overgenomen.
Over de delen 1 en 2 is dit tussenverslag opgesteld, waaruit blijkt wat de stand

2013.06 vleermuisonderzoek Schuttersbosch Eindhoven

2013

In de wijk Schuttersbosch te Eindhoven zijn verschillende typen woningen aanwezig,
waaronder 32 zgn. Oostenrijkse woningen. Bij 26 Oostenrijkse woningen zal in de loop van
2013 de buitenkant worden geschilderd en het dak worden vervangen. De overige 6
Oostenrijkse woningen worden bij leegkomst gesloopt.
Vanuit de verplichtingen van de Flora- en faunawet dient voorafgaand aan de
werkzaamheden onderzoek plaats te vinden naar de eventuele aanwezigheid van
verblijfplaatsen van vleermuizen in de te renoveren en te slopen woningen. Hierbij gaat het

2013.40 Rapport Hopping detector Utrecht

2013

Kennis over het voorkomen van vleermuizen in de stad Utrecht is beperkt, terwijl deze gegevens nodig zijn voor verschillende grootstedelijke ontwikkelingen; prachtwijken, naisolatie, Utrecht City Project, Utrecht bereikbaar. Vleermuispopulaties aan de randen van de stad zijn inmiddels wel redelijk goed in kaart gebracht, maar kennis over het voorkomen van vleermuizen in de meer centrale delen van de stad is zeer beperkt.