Publicatieoverzicht

Telganger / 2007-2 / november (pdf)

2007

In deze editie van de Telganger: Met auto en boot vleermuizen tellen, Bevers in Limburg voorjaar 2006/2007, Waterspitsmuis verspreidingsonderzoek, Eerste resultaten Zoldertellingen Vleermuizen, Exotische eekhoorns in Nederland, Sterfte onder zoogdieren, Resultaten wintertellingen vleermuizen, Resultaten Dagactieve Zoogdieren 2006, Meetnet Hazelmuis, Oproep: Dode bunzingen gezocht, Nationale braakbalpluisweek WILDzoekers, Colofon, Lustrumviering Zoogdiervereniging VZZ.

Telganger / 2007-1 / maart (pdf)

2007

In deze Telganger: Nieuw vleermuismeetnet in aantocht, Batmobiel?, Aantalsontwikkeling van de rode eekhoorn in periode 1995-2006, Voorjaarseditie Zoogdier, Nationale database Flora en Faunawet en ecogrid, Rode lijst herzien, Soort van de maand, Wintertellingen vleermuizen, Verspreidingonderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ), Meetnet Hazelmuis.

2007.16 Maatregelen voor vleermuizen in de Duurzame driehoek

2007

De Provincie Noord-Brabant heeft de Zoogdierdiervereniging VZZ opdracht gegeven tot het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van vleermuizen binnen het gebied van de Duurzame Driehoek. Het gaat om verbeteringen aan zolders van kerken en andere gebouwen, en om verbeteringen aan vleermuiswinterverblijven. Deze rapportage geeft een overzicht van de uitgevoerde maatregelen.

2007.13 Vleermuizen in de Grebbelinie

2007

De Provincie Utrecht wil graag weten welke functie de Grebbelinie heeft voor vleermuizen.
De opdracht bestond uit , middels bestaande gegevens en een veldbezoek aan de linie, te
onderzoeken welke functies de verschillende delen van de Grebbelinie hebben voor de
verschillende vleermuissoorten.
Tevens is gevraagd waar in de linie en bij welke activiteiten/ ontwikkelingen knelpunten en
conflicten kunnen ontstaan en waarbij de functies van het gebied voor vleermuispopulaties
sterk belast of aangetast worden en hoe dit vermeden kan worden.

2007.10 Richtlijn voor het beheer van bomen in relatie tot vleermuizen in vier stadsparken te Voorburg

2007

In de stadsparken Vreugd en Rust, Juliana-Bernhard, Boerenbos en Arentsburgh-Hoekenburg te Voorbrug is een groot aantal oude bomen aanwezig. Door de hoge leeftijd en vrij slechte conditie van de bomen neemt het risico toe dat ze zullen omwaaien of dat takken zullen afbreken. Vanwege dit gevaar zijn eind 2005 en begin 2006 een zestigtal bomen omgezaagd. Hieronder bevonden zich bomen die waarschijnlijk door vleermuizen als verblijfplaats werden gebruikt. Om dit verlies zo snel mogelijk te compenseren zijn er in september 2006 honderd vleermuiskasten in deze parken opgehangen.

2007.09 Boomholteinspectie N224

2007

Aan de zuidzijde van de provinciale weg Arnhem – Ede (N224) staan tussen hectometer 42.69 (opgang Natuurcentrum Veluwe) en 43.20 (Schaapskooi) ruim 90 beuken die gekapt moeten worden in het kader van verjonging. Omdat er gaten en holten in de bomen zitten zijn deze bomen potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen. Om aan de zorgplicht (art. 2) te voldoen moet de eigenaar (Provincie Gelderland) onderzoek laten doen om eventuele schade aan vaste rust- en verblijfplaatsen te voorkomen.

2007.057 Vleermuisinventarisatie

2007

Voor het Providentia-terrein bestaan plannen voor een gedeeltelijke herinrichting,
waarbij het voor zover bekend vooral gaat om nieuwbouw en verbouw van bestaande
bebouwing. In het kader van de Flora- en faunawet dient voorafgaand aan de uitvoering
van herinrichtingsactiviteiten een onderzoek plaats te vinden naar de aanwezigheid van
beschermde flora- en fauna op het terrein. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door
Nieuwland Advies B.V. Deze heeft de Zoogdiervereniging VZZ (VZZ) opdracht gevraagd