Publicatieoverzicht

Second opinion - ‘Bevers en de geplande overnachtingshaven Spijk’

2015

De Boven-Rijn en Waal behoren tot de drukst bevaren vaarwegen in Nederland. Schippers zijn verplicht om op tijd rust te nemen om de veiligheid te waarborgen. Daarvoor zijn buiten de vaargeul voldoende ligplaatsen noodzakelijk. Tussen Tiel en de Duitse grens is er sprake van een aanzienlijk tekort aan overnachtingsplaatsen. Zonder aanvullende plaatsen kan een deel van de vloot niet optimaal opereren en/of veroorzaakt zij hinder voor de overige vaart.

Mogelijkheden geluiden forum voor NEM meetnet vleermuis transecttellingen

2015

Vrijwilligers binnen het  hebben aangegeven tijdens de jaarlijkse enquête en tijdens 1op-1 contacten dat zij graag met andere vrijwilligers ervaringen zouden willen delen en vragen zouden willen stellen. Zo leren zij bij en hebben ze het gevoel bij een grotere groep te horen (community).   Voor de duurzaamheid van het meetnet is het van groot belang dat de vrijwilligers zich verantwoordelijk voelen en het voor een deel als een eigen meetnet beschouwen. Het onderdeel voelen van een community draagt daar sterk aan bij. Nieuwe vrijwilligers krijgen momenteel drie korte trainingen.

Ecologisch werkprotocol voor vleermuizen sloop gebouwen Isala klinieken Weezenlanden, Zwolle

2015

Voor de ontwikkeling van nieuwbouw op het terrein van de Isalaklinieken ter Weezenlanden, Zwolle, dient de huidige bebouwing te worden gesloopt.  De bebouwing herbergt verschillende (typen) verblijfplaatsen voor vleermuizen (ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger en kleine dwergvleermuis).  Voor de uitvoering van de sloop is een ontheffing aangevraagd; deze is ontvangen op 31-07-2015.

Second opinion vleermuisonderzoek en mitigatieplan Heijendaal-Zuidflank

2015

Het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) van de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelt het gebied ‘Zuidflank Campus, Heijendaal’. Daartoe zijn onder andere de volgende elkaar aanvullende ecologische onderzoeken uitgevoerd dan wel adviezen geformuleerd. 
 
Molenaar, T.P. , 2013a. Vleermuisonderzoek Zuidflank Campus, Heijendaal. In het kader van de Flora- en faunawet. Rapport RA12008-01, Regelink Ecologie & Landschap, Mheer. 
 

Verslaglegging sloop gebouw 7a

2015

Als onderdeel van de ontwikkeling van het voormalige vliegveld Soesterberg tot het Nationaal Militair Museum wordt het ‘Museumkwartier’ opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is de sloop van ‘gebouw 7a’. Voor de sloop van dit gebouw is een ontheffing verkregen met kenmerk FF/75C/2015/0523. Onderdeel van de voorwaarden van de ontheffing is het slopen conform een ecologisch werkprotocol, zoals vastgelegd in Limpens en Schillemans, 2014 en Schillemans, 2015.

Ecologisch werkprotocol sloop gebouw 7a - Aanvulling op voorgesteld werkprotocol

2015

Als onderdeel van de ontwikkeling van het voormalige vliegveld Soesterberg tot het Nationaal Militair Museum wordt het ‘Museumkwartier’ opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is de sloop van ‘gebouw 7a’. Voor de sloop van dit gebouw is een ontheffing verkregen met kenmerk FF/75C/2015/0523. Onderdeel van de voorwaarden van de ontheffing is het slopen conform een ecologisch werkprotocol, zoals vastgelegd in Limpens en Schillemans, 2014. De huidige notitie is een verdere uitwerking van het ecologisch werkprotocol.  
 

Realisatie alternatieve verblijven voor vleermuizen ten behoeve van sloop van gebouw 7a in het Museumkwartier.

2015

Op het Museumkwartier, op voormalige vliegbasis Soesterberg, zijn in het nabije verleden al meerdere gebouwen gesloopt welke vleermuizen, c.q. een functie voor vleermuizen herbergden. In deze projecten is gewerkt op basis van de ontheffingen en is ook gewerkt met gerichte mitigatie en compensatie (zie Limpens & Schillemans 2014). De sloop van gebouw 7a is een onderdeel van het gehele plan voor het Museumkwartier.  

Inventarisatie bevers voor stroomlijn IJssel

2015

Rijkswaterstaat wil in het stroombed van de IJssel zo min mogelijk obstakels die de afvoer van water belemmeren. Daarvoor wordt ruigte en houtige begroeiing uit het stroombed verwijderd. Deze activiteiten vallen binnen het plan ‘Stroomlijn’. Het Bureau van de Zoogdiervereniging heeft in opdracht van consortium Courant (waaronder Tauw) voor dit project inventarisatiewerkzaamheden in het plangebied uitgevoerd met betrekking tot de bever.