Publicatieoverzicht

2012-34 Advies vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar Zoogdiervereniging 2012

2012

De gemeente Zevenaar is voornemens de openbare verlichting in het buitengebied van de gemeente
in de komende jaren te vervangen. Hierbij wil zij zoveel mogelijk rekening houden met het in het
buitengebied aanwezige vleermuizen, door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting
(bijvoorbeeld amber [590 nm +/- 20 nm] zoals dat door Innolumnis wordt aangeboden) en andere
mogelijke maatregelen om lichthinder te voorkomen. Zij heeft de Zoogdiervereniging gevraagd aan
te geven op welke locaties de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting zinvol is.

2012.31 rapport Jachthuis Hubertus

2012

In het kader van een aankomende restauratie is er in het najaar van 2011 een
bouwkundige inspectie uitgevoerd, waarbij vleermuizen bemerkt zijn bij de keuken van
het jachtslot Sint Hubertus. Direct hierna is de Zoogdiervereniging is door de
Rijksgebouwendienst gevraagd een inschatting te maken naar de aanwezigheid van
vleermuizen. Ingeschat werd dat dit gebouw meerdere functies voor vleermuizen kan
hebben en dat meerdere soorten in verschillende seizoenen aanwezig kunnen zijn.

2012.34 Advies vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar Zoogdiervereniging 2012.

2012

De gemeente Zevenaar is voornemens de openbare verlichting in het buitengebied van de gemeente in de komende jaren te vervangen. Hierbij wil zij zoveel mogelijk rekening houden met het in het buitengebied aanwezige vleermuizen, door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting (bijvoorbeeld amber [590 nm +/- 20 nm] zoals dat door Innolumnis wordt aangeboden) en andere mogelijke maatregelen om lichthinder te voorkomen. Zij heeft de Zoogdiervereniging gevraagd aan te geven op welke locaties de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting zinvol is.

2012.29-Monitoring MOB 2012

2012

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid voerde de Zoogdiervereniging in de periode januari tot en met oktober 2012 een vleermuizenonderzoek uit op de voormalige mobilisatiecomplexen Heesch, Schaijk en Baarle-Nassau. Het onderzoek werd verricht in het kader van de vijfjarige monitoring (2010-2014) van de resultaten van de op deze terreinen voor vleermuizen uitgevoerde mitigerende en compenserende maatregelen.

2012.20 Mitigatieplan noodkap populieren Roer

2012

Langs de Roer in Limburg leeft sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw een
beverpopulatie. Bevers zijn strikte herbivoren en leven van kruiden en bast, twijgen en
bladeren van bomen en struiken. Om bij het voedsel te komen worden bomen
omgeknaagd. Ook langs de Roer worden door bevers bomen aan- en omgeknaagd.
Op de Roer wordt gerecreëerd in de vorm van kanovaren. Voor kanovaarders kunnen
aangeknaagde bomen gevaar opleveren. Aangeknaagde bomen kunnen omvallen en
daarbij eventuele kanovaarders verwonden.

Telganger / 2002-3 / oktober (pdf)

2002

In deze editie van de Telganger: De Telganger, Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), Uitzetting van bevers in Limburg, Wintertellingen Vleermuizen, Nieuwe databankbeheerder, Nationale Telavond 2002, Bevertellingen in de Biesbosch in 2002, Nieuwe coördinator Braakbalmonitoring, Vleermuizen en nullen, Eekhoornmonitoring, Speciale aanbieding.

Telganger / 2002-1 / maart (pdf)

2002

In deze editie van de Telganger: Afscheid van een landelijk coördinator!, Wintertellingen vleermuizen, Vooraankondiging Feestdag ‘VZZ 50 jaar’, Eekhoornmonitoring, Braakbalseizoen 2000 & 2001, Bever-Transect-Tellingen Biesbosch 2002, Hazelmuizen in 2001, Ziet u ze vliegen? Tel dan mee! Op 7 juni, Braakballetjes. Speciale aanbieding!