Publicatieoverzicht

2013.02 veldmuisonderzoek Schiphol 2012 vs2

2012

De graspercelen van Schiphol Airport blijken een prima biotoop te vormen voor veldmuizen. De
aanwezigheid van deze veldmuizen trekt predatoren als buizerds, blauwe reigers en
torenvalken, die op hun beurt een gevaar kunnen vormen voor het vliegverkeer. Medewerkers
van Schiphol Airport proberen dan ook de veldmuisstand op hun terreinen op een
aanvaardbaar minimum te handhaven.
De veldmuisstand wordt al sinds 2005 gemonitord door het KAD (Kenniscentrum Dierplagen).
Er werd gemonitord middels de zogenaamde ‘Heropende Gaatjes-methode’ (hierna HGmethode

2013.10 eindrapport VONZ 2012

2012

Het Ministerie van Economische Zaken investeert in het gericht laten verzamelen van verspreidingsgegevens van verschillende beschermde soorten. De Gegevensautoriteit Natuur heeft de Zoogdiervereniging opdracht gegeven om ook in 2012 verspreidingsonderzoek naar enkele beschermde zoogdiersoorten te coördineren. In 2012 richtte het verspreidingsonderzoek zich op de contractsoorten noordse woelmuis, waterspitsmuis en grote bosmuis, in combinatie met het vergroten van het vrijwilligersnetwerk.

2012-34 Advies vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar Zoogdiervereniging 2012

2012

De gemeente Zevenaar is voornemens de openbare verlichting in het buitengebied van de gemeente
in de komende jaren te vervangen. Hierbij wil zij zoveel mogelijk rekening houden met het in het
buitengebied aanwezige vleermuizen, door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting
(bijvoorbeeld amber [590 nm +/- 20 nm] zoals dat door Innolumnis wordt aangeboden) en andere
mogelijke maatregelen om lichthinder te voorkomen. Zij heeft de Zoogdiervereniging gevraagd aan
te geven op welke locaties de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting zinvol is.

2012.31 rapport Jachthuis Hubertus

2012

In het kader van een aankomende restauratie is er in het najaar van 2011 een
bouwkundige inspectie uitgevoerd, waarbij vleermuizen bemerkt zijn bij de keuken van
het jachtslot Sint Hubertus. Direct hierna is de Zoogdiervereniging is door de
Rijksgebouwendienst gevraagd een inschatting te maken naar de aanwezigheid van
vleermuizen. Ingeschat werd dat dit gebouw meerdere functies voor vleermuizen kan
hebben en dat meerdere soorten in verschillende seizoenen aanwezig kunnen zijn.

2012.34 Advies vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar Zoogdiervereniging 2012.

2012

De gemeente Zevenaar is voornemens de openbare verlichting in het buitengebied van de gemeente in de komende jaren te vervangen. Hierbij wil zij zoveel mogelijk rekening houden met het in het buitengebied aanwezige vleermuizen, door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting (bijvoorbeeld amber [590 nm +/- 20 nm] zoals dat door Innolumnis wordt aangeboden) en andere mogelijke maatregelen om lichthinder te voorkomen. Zij heeft de Zoogdiervereniging gevraagd aan te geven op welke locaties de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting zinvol is.

2012.29-Monitoring MOB 2012

2012

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid voerde de Zoogdiervereniging in de periode januari tot en met oktober 2012 een vleermuizenonderzoek uit op de voormalige mobilisatiecomplexen Heesch, Schaijk en Baarle-Nassau. Het onderzoek werd verricht in het kader van de vijfjarige monitoring (2010-2014) van de resultaten van de op deze terreinen voor vleermuizen uitgevoerde mitigerende en compenserende maatregelen.