Publicatieoverzicht

Mogelijkheden geluiden forum voor NEM meetnet vleermuis transecttellingen

2015

Vrijwilligers binnen het  hebben aangegeven tijdens de jaarlijkse enquête en tijdens 1op-1 contacten dat zij graag met andere vrijwilligers ervaringen zouden willen delen en vragen zouden willen stellen. Zo leren zij bij en hebben ze het gevoel bij een grotere groep te horen (community).   Voor de duurzaamheid van het meetnet is het van groot belang dat de vrijwilligers zich verantwoordelijk voelen en het voor een deel als een eigen meetnet beschouwen. Het onderdeel voelen van een community draagt daar sterk aan bij. Nieuwe vrijwilligers krijgen momenteel drie korte trainingen.

Ecologisch werkprotocol voor vleermuizen sloop gebouwen Isala klinieken Weezenlanden, Zwolle

2015

Voor de ontwikkeling van nieuwbouw op het terrein van de Isalaklinieken ter Weezenlanden, Zwolle, dient de huidige bebouwing te worden gesloopt.  De bebouwing herbergt verschillende (typen) verblijfplaatsen voor vleermuizen (ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger en kleine dwergvleermuis).  Voor de uitvoering van de sloop is een ontheffing aangevraagd; deze is ontvangen op 31-07-2015.

Second opinion vleermuisonderzoek en mitigatieplan Heijendaal-Zuidflank

2015

Het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) van de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelt het gebied ‘Zuidflank Campus, Heijendaal’. Daartoe zijn onder andere de volgende elkaar aanvullende ecologische onderzoeken uitgevoerd dan wel adviezen geformuleerd. 
 
Molenaar, T.P. , 2013a. Vleermuisonderzoek Zuidflank Campus, Heijendaal. In het kader van de Flora- en faunawet. Rapport RA12008-01, Regelink Ecologie & Landschap, Mheer. 
 

Verslaglegging sloop gebouw 7a

2015

Als onderdeel van de ontwikkeling van het voormalige vliegveld Soesterberg tot het Nationaal Militair Museum wordt het ‘Museumkwartier’ opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is de sloop van ‘gebouw 7a’. Voor de sloop van dit gebouw is een ontheffing verkregen met kenmerk FF/75C/2015/0523. Onderdeel van de voorwaarden van de ontheffing is het slopen conform een ecologisch werkprotocol, zoals vastgelegd in Limpens en Schillemans, 2014 en Schillemans, 2015.

Ecologisch werkprotocol sloop gebouw 7a - Aanvulling op voorgesteld werkprotocol

2015

Als onderdeel van de ontwikkeling van het voormalige vliegveld Soesterberg tot het Nationaal Militair Museum wordt het ‘Museumkwartier’ opnieuw ingericht. Onderdeel daarvan is de sloop van ‘gebouw 7a’. Voor de sloop van dit gebouw is een ontheffing verkregen met kenmerk FF/75C/2015/0523. Onderdeel van de voorwaarden van de ontheffing is het slopen conform een ecologisch werkprotocol, zoals vastgelegd in Limpens en Schillemans, 2014. De huidige notitie is een verdere uitwerking van het ecologisch werkprotocol.  
 

Realisatie alternatieve verblijven voor vleermuizen ten behoeve van sloop van gebouw 7a in het Museumkwartier.

2015

Op het Museumkwartier, op voormalige vliegbasis Soesterberg, zijn in het nabije verleden al meerdere gebouwen gesloopt welke vleermuizen, c.q. een functie voor vleermuizen herbergden. In deze projecten is gewerkt op basis van de ontheffingen en is ook gewerkt met gerichte mitigatie en compensatie (zie Limpens & Schillemans 2014). De sloop van gebouw 7a is een onderdeel van het gehele plan voor het Museumkwartier.  

Ecologische begeleiding MOB Wanroij: Verslaglegging stavaza maart 2015

2015

Op het terrein van de voormalige MOB Wanroij worden de gebouwen gerenoveerd en wordt een ‘openlucht’ museum gerealiseerd. De verschillende gebouwen worden door de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis als verblijfplaats gebruikt. Renovatie van de gebouwen leidt tot aantasting van verblijfplaatsen worden aangetast en mogelijke slachtoffers onder de vleermuizen. Dit is in overtreding is met de flora- en faunawet indien er geen verdere maatregelen worden getroffen. Daarom is een ontheffing van de ffwet aangevraagd.

De inrichting van een S3 kazemat tot vleermuiswinterverblijfplaats

2015

De gemeente Amersfoort is voornemens de S3 kazemat aan het einde van de Coelhorsterlaan, genummerd E08 , in te richten als vleermuiswinterverblijf.  
 
Diverse soorten vleermuizen gebruiken ondergrondse en grond gedekte gebouwen als overwinteringsplek. Om als vleermuiswinterverblijf te dienen moet een bouwwerk aan een aantal basisvoorwaarden voldoen.