Publicatieoverzicht

Staat van instandhouding Gelderland, factsheets voor 24 soorten

2019

De provincies zijn sinds 1 januari 2017 het bevoegd bezag voor de passieve en actieve soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming op waaronder het beoordelen van ontheffingsaanvragen in het kader van ingrepen in de fysieke leefomgeving en schadebeleid. Bij het al dan niet kunnen verlenen van een ontheffing zijn de gevolgen voor de (gunstige) staat van instandhouding een belangrijk criterium. De provincie wil daarom van een aantal soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn weten wat de ‘gezondheid’ van de populatie van Gelderland is.

Telganger / 2019-2 / oktober

2019
 • Voorwoord
 • NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren (konijn)
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
 • NEM Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen
 • NEM Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetprogramma Hazelmuizen
 • Agenda

Telganger / 2019-1 / mei

2019
 • Voorwoord
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen
 • NEM Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
 • Rectificatie
 • Agenda 

2012-34 Advies vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar Zoogdiervereniging 2012

2012

De gemeente Zevenaar is voornemens de openbare verlichting in het buitengebied van de gemeente
in de komende jaren te vervangen. Hierbij wil zij zoveel mogelijk rekening houden met het in het
buitengebied aanwezige vleermuizen, door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting
(bijvoorbeeld amber [590 nm +/- 20 nm] zoals dat door Innolumnis wordt aangeboden) en andere
mogelijke maatregelen om lichthinder te voorkomen. Zij heeft de Zoogdiervereniging gevraagd aan
te geven op welke locaties de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting zinvol is.

2012.31 rapport Jachthuis Hubertus

2012

In het kader van een aankomende restauratie is er in het najaar van 2011 een
bouwkundige inspectie uitgevoerd, waarbij vleermuizen bemerkt zijn bij de keuken van
het jachtslot Sint Hubertus. Direct hierna is de Zoogdiervereniging is door de
Rijksgebouwendienst gevraagd een inschatting te maken naar de aanwezigheid van
vleermuizen. Ingeschat werd dat dit gebouw meerdere functies voor vleermuizen kan
hebben en dat meerdere soorten in verschillende seizoenen aanwezig kunnen zijn.

2012.34 Advies vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar Zoogdiervereniging 2012.

2012

De gemeente Zevenaar is voornemens de openbare verlichting in het buitengebied van de gemeente in de komende jaren te vervangen. Hierbij wil zij zoveel mogelijk rekening houden met het in het buitengebied aanwezige vleermuizen, door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting (bijvoorbeeld amber [590 nm +/- 20 nm] zoals dat door Innolumnis wordt aangeboden) en andere mogelijke maatregelen om lichthinder te voorkomen. Zij heeft de Zoogdiervereniging gevraagd aan te geven op welke locaties de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting zinvol is.

2012.29-Monitoring MOB 2012

2012

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid voerde de Zoogdiervereniging in de periode januari tot en met oktober 2012 een vleermuizenonderzoek uit op de voormalige mobilisatiecomplexen Heesch, Schaijk en Baarle-Nassau. Het onderzoek werd verricht in het kader van de vijfjarige monitoring (2010-2014) van de resultaten van de op deze terreinen voor vleermuizen uitgevoerde mitigerende en compenserende maatregelen.