Publicatieoverzicht

Faunasoorten van bossen

2018

De VBNE heeft namens een aantal terreinbeherende organisaties aan de Zoogdiervereniging (namens de soortenorganisaties) gevraagd hoe zij kunnen worden ondersteund met een methodiek die beschikbare kennis ontsluit, zodat beheerders zonder veel werk kunnen bepalen wat belangrijke soorten zijn waarvoor zij zich willen inzetten in hun bos-regio. 
 

Keuringen mergelgroeves in Zuid-Limburg in 2018

2018

In de Natura 2000-gebieden Bemelerberg & Schiepersberg (gebiedsnummer 156), Geuldal (gebiedsnummer 157), St. Pietersberg & Jekerdal (gebiedsnummer 159) en Savelsbos (gebiedsnummer 160), liggen een groot aantal mergelgroeves die belangrijk zijn voor de overwintering van drie Natura 2000-soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn: meervleermuis (Myotis dasycneme), ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en vale vleermuis (Myotis myotis).

Activiteitenplan jaarronde ingebruikname bomvrije wachtlokaal

2018

In Utrecht bevindt zich de Kromhoutkazerne. Het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, het Defensie Ondersteuningscommando en onderdelen van de Defensie Materieel Organisatie zijn centraal gehuisvest op dit terrein. Exploitatie Maatschappij Komfort B.V., hierna Komfort genoemd, is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de facilitaire dienstverlening van de Kromhout Kazerne. 
 

Relatieve kwaliteit terrein Nationaal Militair Museum als foerageergebied voor gewone dwergvleermuis

2018

Op het terrein van het Nationaal Militair Museum van de voormalige vliegbasis Soesterberg zijn meerdere gebouwen met vleermuisfuncties gesloopt of van gebruik veranderd. In dit proces is in relatie tot de vleermuizen gewerkt met drie verschillende ontheffingen en met gerichte mitigatie en compensatie van vleermuishabitat. Binnen het onderhavige project gaat het om het slopen van Gebouw 7a van de voormalige vliegbasis Soesterberg en ontheffing FF/75C/2014/0523.  Gebouw 7a herbergde verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis.

vleerMUS Meetnet Urbane Soorten voor vleermuizen Utrecht 2017

2018

Het urbane gebied in Nederland (en wereldwijd) groeit en speelt voor vleermuizen een grote rol als verblijfs- en jachtgebied. Tevens is het een zeer dynamisch gebied waarin veel ruimtelijke ontwikkelingen spelen. Om negatieve gevolgen op (beschermde) gebouwbewonende diersoorten, zoals verschillende soorten vleermuizen, te voorkomen én de ontwikkeling van urbaan gebied mogelijk te maken, wordt steeds meer gebruik gemaakt van zogenaamde gebiedsgerichte ontheffingen. Een voorwaarde voor het werken met een dergelijke ontheffing is monitoring van de staat van instandhouding van vleermuizen.

Relatieve kwaliteit Museumkwartier en Vlasakkers als foerageergebied voor gewone dwergvleermuis en andere vleermuizen

2018

Op het terrein van het Nationaal Militair Museum (Museumkwartier) zijn meerdere gebouwen met vleermuisfuncties gesloopt. In dit proces is in relatie tot de vleermuizen gewerkt met 3 verschillende ontheffingen en met gerichte mitigatie en compensatie van vleermuishabitat. Binnen het onderhavige project gaat het om het slopen van Gebouw 7a en ontheffing FF/75C/2014/0523.  Gebouw 7a op het Museumkwartier van het voormalige vliegveld Soesterberg, herbergde verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Deze verblijven werden aangetast door de sloop.

Quickscan beschermde natuurwaarden Linneausgebouw - Inschatting van aanwezigheid beschermde soorten

2018

Het Universitair Vastgoedbedrijf is voornemens een gevelrenovatie uit te voeren aan het Linneausgebouw gelegen aan de Heyendaalseweg 137.  
 
Door middel van een Quickscan is het gebouw en de directe omgeving beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van strikt beschermde planten- en diersoorten. 
 
Beschermde flora wordt ingeschat als geheel afwezig. Muurplanten zijn afwezig. Het gebouw en de directe omgeving is geen geschikt leefgebied voor amfibieën en reptielen. 
 

Populatiemonitoring vleermuizen in het aardbevingsgebied in Groningen in relatie tot het aardbevingbestendig renoveren van woningen

2018

In het aardbevingsgebied in Groningen worden woningen gerenoveerd. In deze woningen zijn verblijfplaatsen van verschillende soorten gebouwbewonende vleermuizen aanwezig. Deze verblijfplaatsen zijn juridisch beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Het Centrum Veilig Wonen (CVW) gaat op advies van het bevoegd gezag het verdwijnen van verblijfplaatsen van vleermuizen mitigeren door vleermuisvoorzieningen in te bouwen. Monitoring moet uitwijzen of deze operatie succesvol wordt uitgevoerd.