Publicatieoverzicht

Faunasoorten van bossen

2018

De VBNE heeft namens een aantal terreinbeherende organisaties aan de Zoogdiervereniging (namens de soortenorganisaties) gevraagd hoe zij kunnen worden ondersteund met een methodiek die beschikbare kennis ontsluit, zodat beheerders zonder veel werk kunnen bepalen wat belangrijke soorten zijn waarvoor zij zich willen inzetten in hun bos-regio. 
 

Verspreidingsonderzoek muntjak Muntiacus reevesi in Nederland – januari t/m maart 2016

2016

In vervolg op een risico-analyse voor de muntjak (Hollander, 2013b), heeft de NVWA (deels verantwoordelijk voor de uitvoering van het exotenbeleid in Nederland), gevraagd een verspreidingsonderzoek naar de muntjak in Nederland uit te voeren. De vraagstelling hierbij is, waar en in welke aantallen muntjaks anno 2016 in Nederland voorkomen en in hoeverre sprake is van populaties en van voortplanting en dus vestiging. 
 

Monitoring Pallas’ eekhoorn 2014 Onderzoek aan de hand van vraatsporen

2015

Sinds 1998 komt ten zuidoosten van Weert de Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus) in het wild voor. Deze is destijds bij een plaatselijke dierenhandelaar ontsnapt. De oorspronkelijk uit China afkomstige Pallas’ eekhoorn treedt in gebieden waar de soort is uitgezet of ontsnapt, op als een invasieve exoot. 

Het wegvangen van de Pallas’ eekhoorns, en daarmee het project, verloopt volgens schema. Er is waarschijnlijk geen sprake meer van een populatie Pallas’ eekhoorns in Nederland. Wel zijn er mogelijk nog enkele exemplaren in het gebied aanwezig. 

2014.15 Rapportage_Veldproef muskusratten_Pilot zenderonderzoek

2014

Het project ‘Veldproef Muskusratten’ wordt in opdracht van de Unie van Waterschappen uitgevoerd door het Bureau van de Zoogdiervereniging en Bureau Altenburg & Wymenga. De Unie van Waterschappen wil meer inzicht krijgen in nut en noodzaak van de intensieve bestrijding van muskusratten (Zoogdiervereniging, 2014, A). Het project dient te beoordelen of de bestrijding van muskusratten effectiever en/of diervriendelijk kan, waarbij de veiligheid van waterkeringen gewaarborgd blijft.

2014.009 Serena Report - Red squirrel and Siberian chipmunks in Tilburg

2014

In a mixed forest south-west of Tilburg, red squirrels (Sciurus vulgaris) and Siberian chipmunks (Tamias sibiricus) seem to live together without disturbing each other too much. Different studies suggest a possible negative effect of Siberian chipmunks on forest communities. To research these populations, both squirrels need to be monitored. The main question of this study is therefore ‘What is the best method of visual counts to have the highest probability of detecting red squirrels and Siberian chipmunks?’

2013.38 rapportage wegvangen Pallas' eekhoorn fase5

2013

Sinds 1998 komen ten zuidoosten van Weert Pallas’ eekhoorns (Callosciurus erythraeus) in het
wild voor. Deze zijn destijds bij een plaatselijke dierenhandelaar ontsnapt. De oorspronkelijk uit
China afkomstige Pallas’ eekhoorn treedt in gebieden waar de soort is uitgezet of ontsnapt op als
een invasieve exoot.
Naast het feit dat de Pallas’ eekhoorn een bedreiging vormt (verdringing) voor onze inheemse
(rode) eekhoorn (Sciurus vulgaris), bezorgt de soort in Weert en omgeving ook overlast door het
knagen aan bomen (bast), leidingen, dakbeschot, etc.

2013.08 Levend_vangen_hanteren_en_merken_van_muskusratten_Bart_Meijer_2013

2013

De Unie van Waterschappen willen meer inzicht krijgen in nut en noodzaak van de bestrijding van Muskusratten (Zoogdiervereniging, 2012). In de maatschappelijke discussie speelt de vraag in hoeverre bestrijding nodig is en of deze niet geëxtensiveerd of geïntensiveerd zou moeten worden met als grootste drijfveren de hoge kosten van de bestrijding en het toegebrachte dierenleed. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het vraagstuk of de huidige bestrijding van Muskusratten effectiever en met minder dierenleed mogelijk is.