Informatie over de ANBI-status van de Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. De Belastingdienst stelt verschillende voorwaarden, waaronder de weergave van een aantal zaken op onze website.

 

Organisatiegegevens

Officiële naam: Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
Bij publiek bekende naam: Zoogdiervereniging
Bezoekadres: Toernooiveld 1, 6525ED Nijmegen
Postadres: Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen
Telefoonnummer: 024-7410500
E-mail: info@zoogdiervereniging.nl

KvK-nummer: 40342672
RSIN-nummer: 9882492

 

Bestuurssamenstelling

Hero Prins - Voorzitter
Jan Hovenkamp - Penningmeester
Peter Milders - Secretaris
Kamiel Spoelstra - Bestuurslid
Nora Kösters - Bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur: Alle bestuursleden voeren hun taken volledig vrijwillig uit.

 

Doelstelling

1. De Vereniging heeft ten doel zich nationaal en internationaal in te zetten voor de studie en de bescherming van in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van activiteiten voor haar leden
  • het (laten) uitvoeren van onderzoek
  • het geven van voorlichting en adviezen
  • het uitvoeren of doen uitvoeren van maatregelen ter bescherming en behoud van zoogdiersoorten en hun leefgebieden

 

Officiële stukken

Beleidsplan: Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 (pdf)
Verslag van activiteiten: Jaarverslag van de Zoogdiervereniging 2019 (pdf)
Jaarrekening met de balans en de staat van baten en lasten: Jaarrekening 2019 (pdf)
Statuten van de Zoogdiervereniging 2017 (pdf)