Organisatie Zoogdiervereniging

Baardvleermuis bij nazomervleermuis tuintelling in Drenthe

De Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging is in 1952 opgericht als een platform voor iedereen met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk heeft de Zoogdiervereniging zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die mensen bijeenbrengt die actief kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, met als doel de actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als internationaal. De Zoogdiervereniging richt zich in eerste instantie op Nederland, maar opereert regelmatig ook internationaal.

De Zoogdiervereniging is een vereniging. De verantwoordelijkheden en activiteiten zijn verdeeld over de Algemene ledenvergadering, het bestuur en het bureau. De uitvoerende werkzaamheden worden zowel door vrijwilligers, leden als door werknemers van het bureau (Zoogdierstichting) uitgevoerd.

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Zoogdiervereniging. Zij bepaalt het beleid en controleert vervolgens de uitvoering daarvan door bestuur en bureau.

Het beleid voor de komende jaren is vastgelegd in het onderstaande meerjarenprogramma.

De Algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de begroting vast, zoals door het bestuur voorgelegd. De Algemene ledenvergadering komt tweemaal per jaar bijeen, in juni en november.  Actuele data staan in de agenda.

Bestuur

Het bestuur heeft de algemene leiding over de vereniging en vertegenwoordigt die zo nodig. Sinds 2005 is het bureau van de vereniging ondergebracht in een stichting met een eigen bestuur. Leden van het stichtingsbestuur moeten ook lid zijn van het verenigingsbestuur. Net als de andere geledingen van de vereniging, zoals werkgroepen en redacties, geeft het bureau uitvoering aan het beleid van de vereniging zoals verwoord in het meerjarenprogramma. Het stichtingsbestuur, i.c. het bureau, dient hiertoe jaarlijks een begroting en werkplan aan het bestuur van de vereniging ter goedkeuring voor te leggen. Hetzelfde geldt voor het financieel jaarverslag van de stichting.

Samenstelling verenigingsbestuur

Voorzitter: Hero Prins
Secretaris: Daan Jacobs
Penningmeester: Pieter van der Kloet
Bestuurslid: Kamiel Spoelstra
Bestuurslid: Nora Kösters
Bestuurslid: Willeke Huizinga

Contacteer het verenigingsbestuur via mail.  

Werkgroepen

Een aantal leden heeft haar kennis en krachten gebundeld in thematische werkgroepen die min of meer zelfstandig opereren. Deze werkgroepen richten zich op specifieke soorten of soortgroepen of op bepaalde provincies.

De werkgroepen vormen de actieve kernen van de Zoogdiervereniging. Zij organiseren themadagen, excursies, inventarisatiekampen en determineerdagen. Enkele werkgroepen geven nieuwsbrieven uit met mededelingen en verslagen over hun activiteiten.

Voor meer informatie over de werkgroepen zie algemene pagina Werkgroepen.