Otter in Nederland

De otter (Lutra lutra) behoort tot de familie der marterachtigen. Hij leeft in oeverzones met voldoende dekking, voedsel en rust. De otter was verdwenen in Nederland maar is in 2002 geherintroduceerd.

Momenteel komt de otter weer voor in Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland. De grote rivieren, zoals IJssel en Overijsselse Vecht, en de vele meren in noord- en west-Nederland zijn belangrijke (potentiele) leefgebieden.

 

Taxonomie

Klasse: Mammalia
Orde: Carnivoria

Familie: Mustelidae
Geslacht: Lutra
Soort: Lutra lutra
 

Bescherming en status

Rode Lijst NL (2009):  verdwenen uit NL
Rode Lijst NL (1994):  verdwenen uit NL
Flora- en faunawet (2002): tabel 3
Habitatrichtlijn (1992): bijlage II en IV
Conventie van Bern (1982): appendix II

Foto: otter - Paul van Hoof

 

Waardoor uitgestorven/bedreigingen?

Een van de eisen van de IUCN voor herintroductie is dat er herstel en verbetering is van de oorzaken van uitsterven. De oorzaken van uitsterven waren vooral vernietiging en versnippering van het leefgebied, vervuilende stoffen in het leefmilieu, verkeerssterfte, verdrinking in visfuiken en illegale bejaging. Hierin zijn grote vorderingen gemaakt, maar er zijn nog punten die aandacht verdienen.

Wat wordt gedaan om terugkeer mogelijk te maken?

De otter kwam oorspronkelijk voor in nagenoeg geheel Nederland. In de twintigste eeuw is de otter in de hele Noordwest Europese regio sterk achteruitgegaan. In Zuid-Holland en de rest van west Nederland is de soort in de jaren ’70 uitgestorven, in de rest van Nederland is dat eind jaren ’80 / begin jaren ’90 gebeurd. De laatste otters kwamen voor in de Friese en Overijsselse laagveenregio.

 

Populatie ontwikkeling

Door sterk toegenomen tolerantie (van mensen), mitigerende maatregelen, aanpassingen aan fuiken en herstel van de waterkwaliteit en van zijn leefgebied zijn de geherintroduceerde otters in aantal en verspreiding toegenomen. Momenteel komt de otter weer vooral voor in Overijssel, Friesland, Drenthe, Flevoland en Gelderland. 

 

Wat te doen met een dode otter?

Indien u een dode otter aantreft, dan willen we u verzoeken om contact met ons op te nemen. Het is namelijk belangrijk dode otters te verzamelen voor onderzoek. Bij het onderzoek wordt gekeken naar de doodsoorzaak, het geslacht, de leeftijd en de voortplantingsstatus van het dier. Verder wordt er DNA-onderzoek gedaan, waarbij onderzocht wordt of het dier verwant is aan eerder onderzochte dieren en wordt informatie verzameld over de mate van inteelt in de otterpopulatie.

Media

HIeronder vind u een greep uit het aanbod van foto's en video's uit het netwerk van de samenwerkende partners van het otterportaal.

 

Ottersymposium

26 juni 2015 was het Nationaal Ottersymposium met als thema 'Is de otter veilig in Nederland'?

HIeronder vind u de pdf's van de presentaties gegeven tijdens het Ottersymposium.

Partners otterportaal

Otter in Nederland is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties: Waterschap Reest & Wieden, Provincie Overijssel, Provincie Fryslân, Landschapsbeheer Flevoland, Stichting Ark, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Alterra - WUR, Stichting Otterstation Nederland, Niewold advies, CaLutra, Bureau van de Zoogdiervereniging.

Literatuur

Hieronder staat een overzicht van de gebruikte literatuur.