Zoogdiervereniging in klankbordgroep van studie naar hotspots en maatwerkbeheer reeën van BIJ12

14 december 2015

In opdracht van BIJ12 start in december onderzoeksinstituut Alterra, in samenwerking met Van Bommel Faunawerk, een onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen voor het reduceren van aanrijdingen met reeën op plaatsen waar aanrijdingen veelvuldig optreden (de zogenaamde hotspots).

“Er is een grote behoefte aan wetenschappelijke kennis over hotspots en beheer”, zegt Ton Heeren, coördinator kennis en onderzoek van BIJ12, waar ook het Faunafonds onder valt, “en daarom zijn we dit onderzoek gestart.” Doel van het project is de effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid te onderzoeken van de diverse maatregelen die in Nederland worden gebruikt - of die recent zijn voorgesteld - om aanrijdingen met reeën te voorkomen.

Verkenning

Met dit onderzoek hoopt BIJ12 een onderbouwd inzicht te krijgen in de effecten van maatwerkbeheer (afschot) op hotspots in relatie tot andere maatregelen. Om dit doel te bereiken, wordt allereerst de bestaande kennis in beeld gebracht door middel van een verkenning. Vervolgens wordt er (aanvullende) nieuwe kennis verkregen door de uitvoering van een praktijkproef. Op basis van de verkenning van de bestaande kennis worden de gebieden en de maatregelen bepaald waarvan het effect in de praktijkproef wordt onderzocht.


Ree (foto: Aaldrik Pot)

Reeën

Ook wordt onderzocht in hoeverre de uitkomsten aanleiding vormen om de reemonitoring aan te passen. Heeren: “We hebben gekozen voor een langjarig onderzoek op een beperkt aantal plekken in Nederland. Dat maakt grondiger onderzoek mogelijk dat nodig is voor de vertaling naar de aanpak op andere hotspots. We kijken nadrukkelijk verder dan alleen de hotspots. We brengen de effecten van maatwerkbeheer in beeld in relatie tot het (vlakdekkend) beheer in de omgeving en aanwezige rasters, verkeerssignalering en afwerende voorzieningen.”

Deze bredere samenhang kan samen vallen met de grenzen uit de leefgebiedbenadering, en soms ook niet. Heeren: “we zullen in elk geval naar het hele omringende gebied kijken.”

Namens het Bureau van de Zoogdiervereniging maakt Hans Hollander onderdeel uit van de klankbordgroep voor deze studie. 

             

Publicatiedatum: 14 december 2015