Nieuwe natuurwet slecht voor zoogdieren

 

25 oktober 2011

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen LNV) voegt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet samen. Tegelijkertijd wordt het beschermingsniveau van veel planten- en diersoorten drastisch beperkt. Dit geldt ook voor veel zoogdieren.

Verblijfplaatsen niet meer beschermd
Het belangrijkste bezwaar tegen de plannen is dat voor veel soorten de bescherming van hun verblijfplaatsen vervalt. In tegenstelling tot wat staatssecretaris Bleker beweert, zitten hier ook erg kwetsbare zoogdiersoorten bij. Denk aan de das, boommarter, waterspitsmuis en veldspitsmuis, waarvan de verblijfplaatsen niet meer beschermd zullen zijn. Andere voorbeelden zijn steenmarter, hermelijn, bunzing, wezel, gewone en grijze zeehond. Het blijft verboden deze dieren te doden, maar hun verblijfplaatsen zijn straks vogelvrij. Bij bouwprojecten hoeft met deze soorten dan dus geen rekening meer te worden gehouden.

Voor de zoogdieren die in heel Europa worden beschermd (Habitatrichtlijn) geldt dit overigens niet. Dus de verblijfplaatsen van alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten, bever, otter, hazelmuis, hamster en noordse woelmuis blijven wel beschermd.

Landschappen
Voor alle soorten zoogdieren geldt, is dat de nationale landschappen en een groot deel van de natuurgebieden niet meer worden beschermd. Juist zoogdieren zijn vaak erg afhankelijk van een kleinschalig landschap, waardoor zij hierdoor (indirect) geraakt zullen worden.

Wat doet de Zoogdiervereniging?
De Zoogdiervereniging is het niet eens met de plannen en pleit voor het behouden van een goede bescherming van de soorten die dit nodig hebben en niet alleen te beschermen ‘waar je vanuit Europa niet onder uit kunt’. Dit is in strijd met de Biodiversiteitsverdragen die Nederland heeft ondertekend. Dit is afgelopen zomer schriftelijk aan de staatssecretaris overgebracht, in samenwerking met de partners van Soortenbescherming Nederland (bekijk deze brief). Momenteel loopt de formele inspraakronde. Ook deze mogelijkheid wordt zeker benut om van ons te laten horen.

 

Geef zelf ook een signaal!
Maar ook anderen, georganiseerd of individueel, kunnen hun mening aan de staatssecretaris laten weten. Ga daarvoor naar deze website: http://internetconsultatie.nl/wetnatuur/reageren. De wetteksten en de toelichting hierop zijn hier te vinden: http://internetconsultatie.nl/wetnatuur.

 

Foto: Waterspitsmuis, Wesley Overman 

Publicatiedatum: 25 oktober 2011