Nationale Databank blijkt winstgevend voor gemeenten

9 november 2011

Stichting Staring Advies in Zelhem heeft een rekenmodel ontworpen, waaruit blijkt dat een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) tot aanzienlijke besparingen kan leiden. In het rekenmodel zit een flink aantal variabelen die per gemeente kunnen worden aangepast. Hierdoor kan het model gebruikt worden voor elke gemeente die overweegt om een abonnement op de NDFF te nemen.

Een broedende steenuil in een uitbreidingsgebied of vleermuizen in een te renoveren gebouw kunnen in de praktijk grote problemen opleveren bij gemeentelijke projecten. Met een abonnement op de NDFF kunnen gemeenten en andere overheden veel problemen voorkomen. Natuurgegevens zijn via deze databank, die inmiddels meer dan 50 miljoen waarnemingen van planten dieren bevat, direct beschikbaar. Voorkennis over welke planten en dieren zijn aangetroffen, verkleint het risico op duur onderzoek achteraf, onvoorziene aanpassingen, negatieve publiciteit of ingewikkelde juridische en bestuurlijke procedures. Het rekenmodel van Stichting Staring Advies houdt rekening met al deze factoren.

Nationale Databank Flora en Fauna
De NDFF is bedoeld voor alle partijen die te maken hebben met natuur. De Flora- en Faunawet verplicht namelijk iedereen om bij veranderingen in het landschap rekening te houden met alle beschermde soorten die door de maatregel beïnvloed kunnen worden. Door gebruik te maken van de NDFF kan in de praktijk tijd en geld worden bespaard. Daarbij kunnen relevante natuurwaarden al vanaf de voorbereiding van projecten worden voorzien en afgewogen.

Met een abonnement op de NDFF kan een gemeente de natuurafweging een integraal onderdeel laten vormen van beleidskeuzen. Door gebruik te maken van de NDFF wordt voorwerk gedaan en kunnen ‘verrassingen’ voorkomen worden. Zijn er kwetsbare en beschermde soorten in het geding, dan wordt bijvoorbeeld het vaststellen van de mogelijkheden voor compensatie, dan wel verzachtende maatregelen eenvoudiger. Daarmee heeft de gemeente naar bewoners, bouwers en beschermers een eenduidig verhaal, dat voor iedereen te begrijpen is.

In juli 2007 is prof. dr. Jan van Groenendael door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (het voormalige LNV) benoemd als Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Zijn taak is het bevorderen van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van natuurgegevens voor bedrijven en overheden. Daarnaast wordt van hem verwacht dat hij de samenwerking tussen gegevensverzamelaars, -beheerders en -gebruikers bevordert. De Gegevensautoriteit Natuur opereert onafhankelijk en neutraal. Belangrijke taken van de Gegevensautoriteit Natuur zijn de inrichting en het beheer van de Nationale Databank Flora en Fauna en het aanbieden van betrouwbare natuurinformatie.

Rekenmodel voor gemeenten
Stichting Staring Advies heeft als onafhankelijk adviesbureau een rekenmodel voor de NDFF ontworpen. Hiermee kan worden berekend of een abonnement op de NDFF voor een gemeente voordeel oplevert. Directeur Kaminski van Stichting Staring Advies: “Een gemeente kan nu op basis van cijfers objectief bepalen of ze in de NDFF wil investeren. In voorgaande perioden werd dit soort beslissingen vaak zonder zorgvuldige financiële afweging genomen. Dit model maakt het voor de GaN mogelijk om gemeenten eenvoudig een transparant financieel plaatje voor te leggen”. Voormalig minister Verburg van LNV kwam in 2009 uit op een kostenbesparing van 25%. De cijfers van Stichting Staring Advies tonen aan dat ook grotere besparingen reëel zijn.


Bericht uitgegeven door de Gegevensautoriteit Natuur op 9 november 2011

Publicatiedatum: 11 november 2011