Symposium alternatieven in bestrijding van muskusratten

12 maart 2010

De huidige strategie voor muskusrattenbestrijding is landsdekkend en jaarrond vangen. Dat heeft nadelen voor de waternatuur. De vele verdrinkfuiken in duikers leiden tot versnippering van leefgebieden voor diersoorten in onze poldersloten. Ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn worden kanttekeningen geplaatst. Zo duurt de doodstijd van de muskusrat volgens Europa te lang, bij verdrinking in de fuiken. En dan is er nog de vraag of het beleid niet efficiënter en goedkoper kan worden uitgevoerd.

Met de nieuwe Waterwet komt de verantwoordelijkheid voor en de financiering van de bestrijding van muskusratten geheel bij de Waterschappen te liggen. Tijd voor reflectie en bezinning. De Zoogdiervereniging nodigt u uit voor een middag met lezingen en discussie.Programma (voorlopig)
Vrijdag 16 april, 14.00 – 17.00 uur
Gastheer is het Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad

Inloop en koffie vanaf 13.30uur
14.00 – 14.10 Opening
14.10 - 14.25 J.W.F.Reumer. Muskusratten: we moeten ermee leren leven.
14.25 – 14.40 H.Jansman (Alterra). Effecten van bestrijding op overige fauna.
14.40 – 14.55 D. Wansink (Bureau Waardenburg). Twee alternatieve strategieën
14.55 – 15.10 (I. Hergarden, DHV). Preventieve maatregelen
15.10 – 15.30 theepauze
15.30 – 15.45 D.Bos, (A & W en WUR). Systematisch bestrijden voor een betere onderbouwing van de te voeren strategie.
15.45 – 16.00 H.Post (Landelijke Coordinatie Commissie Muskusrattenbestrijding). Muskusrattenbestrijding: Een noodzakelijk kwaad om de Nederlandse delta veilig te houden.
16.00 – 16.10 J.M.Drees (Werkgroep Zoogdierbescherming van de Zoogdiervereniging)
16.10 - 17.00 Discussie onder leiding van Jos Teeuwisse, directeur van de Zoogdiervereniging

Opgave bij de Zoogdiervereniging per e-mail, secretariaat@zoogdiervereniging.nl

Het is een openbare bijeenkomst, maar opgave is noodzakelijk.

Foto’s muskusrat, Jelger Herder

Publicatiedatum: 12 maart 2010