Informatie over de ANBI-status van de Zoogdierstichting

De Zoogdiervereniging is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. De Belastingdienst stelt verschillende voorwaarden, waaronder de weergave van een aantal zaken op onze website.
 

Organisatiegegevens

Statutaire naam: Zoogdierstichting / Dutch Mammal Foundation (tot 5 juli 2021 Steunstichting VZZ)
Bij publiek bekend als: Bureau van de Zoogdiervereniging
Statutaire zetel: Nijmegen
KvK-nummer: 09148054
RSIN-nummer: 814154207
 

Contactgegevens

Bezoekadres: Natuurplaza (gebouw Mercator III), Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
Postadres: Postbus 6531, Nijmegen 6503 GA Nijmegen
E-mail: secretariaat@zoogdiervereniging.nl
Telefoonnummer: +31 (0)24-7410500
 

Bestuurssamenstelling

Hero Prins - Voorzitter
Peter Milders - Secretaris
Pieter van der Kloet - Penningmeester

Contacteer het stichtingsbestuur via mail
 

Beloningsbeleid

De Zoogdierstichting kent een onbezoldigd bestuur. Zij ontvangen geen beloning of vacatiegelden, enkel reiskosten of eventuele andere onkosten worden vergoed.
Directie en medewerkers worden beloond volgens het salarisreglement zoals dat door het bestuur is vastgesteld. Dit wordt periodiek geactualiseerd.
 

Officiële stukken

Beleidsplan: Meerjarenbeleidsplan 2021-2025

Jaarverslagen:

Jaarrekeningen:

Standaardformulier publicatieplicht ANBI: