Symposium Basiskwaliteit Natuur

Datum
Programma

Op 21 april 2021 organiseert Vogelbescherming Nederland in Cuijk het symposium Basiskwaliteit voor Natuur, voorwaarde voor herstel! 

Aanleiding. De biodiversiteit staat ernstig onder druk. Bijzonder alarmerend is dat steeds meer bekend wordt dat ook gewone plant- en diersoorten sterk achteruit gaan; denk aan de "insectensterfte" en de achteruitgang van tot voor kort hele gewone vogelsoorten als veldleeuwerik en spreeuw. Er is iets fundamenteel mis met de kwaliteit van ons landschap. Vogelbescherming Nederland heeft daarom het concept "Basiskwaliteit voor Natuur" geïntroduceerd.

Basiskwaliteit is die toestand van een landschap waarbij de voor dat landschap karakteristieke soorten algemeen zijn en blijven. De bepalende factoren zijn het milieu, de inrichting en het beheer & gebruik. Deze factoren moeten aan minimum vereisten voldoen, zodat het voorbestaan van deze landschappen met de karakteristieke soorten duurzaam is gegarandeerd.

Het bereiken van een Basiskwaliteit voor Natuur in het boerenland, in de stad én in natuurgebieden is noodzakelijk om onze natuur te redden. Met dit symposium - en activiteiten daaromheen - wil Vogelbescherming de kwaliteit van onze omgeving in het hart van het Nederlandse beleid plaatsen. Basiskwaliteit vormt een belangrijke bouwsteen voor het Deltaplan Biodiversiteitherstel.

Momentum - Samenleving staat op kruispunt. Het symposium vindt plaats kort na de Tweede Kamerverkiezingen, het moment waarop keuzes voor de toekomst gemaakt worden. Het moment is om nog andere redenen van groot belang. Onze samenleving staat voor ingrijpende transities op grote thema's als klimaatverandering en energie, stikstofreductie en verduurzaming van de landbouw, het oplossen van de woningnood en natuurlijk hoe we de economische crisis als gevolg van corona oplossen. We kunnen deze problemen geïsoleerd proberen aan te pakken, maar alleen al vanwege het ruimtegebruik zijn deze gekoppeld. We kunnen dus beter komen tot een samenhangende en gedragen aanpak die de leefbaarheid van ons land wezenlijk verbetert en die structureel bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van onze maatschappij. Het realiseren van een Basiskwaliteit voor Natuur in stad, boerenland en natuurgebieden biedt daarvoor een logisch en aantrekkelijk bindend uitgangspunt.

Wat willen we in dit symposium delen?

 • Hoe staat Basiskwaliteit garant voor een duurzame toekomst?
 • Hoe verhoudt Basiskwaliteit zich tot de grote transities?
 • Wat kunnen we doen om Basiskwaliteit te bereiken?
 • Waar en door wie wordt al gewerkt aan Basiskwaliteit?
 • Hoe weten we of we op de goede weg zijn en houden we de vinger aan de pols?
 • Welk handelingsperspectief heeft eenieder en hoe kunnen we beleid en praktijk in samenspraak opzetten?

Het wordt om meerdere redenen een bijzondere bijeenkomst:

 • We gaan gezamenlijk Basiskwaliteit verkennen en een oproep formuleren aan iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren.
 • We presenteren het inspirerende naslagwerk "Nederlandse Vogels in hun Domein" over de basiskwaliteit van de Nederlandse vogelwereld.

Programma en sprekers. Momenteel wordt gewerkt aan een aansprekend programma met een plenair deel met sprekers van statuur. Daarnaast komt er een viertal workshops:

 1. Wat is Basiskwaliteit; aan welke condities moet het landschap voldoen?
 2. Duurzame landbouw als pijler voor Basiskwaliteit.
 3. De Omgevingswet en de rol van gemeenten bij Basiskwaliteit.
 4. Hoe kunnen actieve burgers participeren bij het realiseren van Basiskwaliteit?

We verwachten de aanmelding open te zetten in de loop van 2020.

Wij hopen op een grote deelname van eenieder die het in zijn mars heeft, of in zijn mars wil krijgen, daadwerkelijk Basiskwaliteit op de agenda te zetten en in de praktijk uit te voeren. Van beleidsmakers op alle overheidsniveaus tot voorlopers in het bedrijfsleven. Van vrijwilligers die zich willen inzetten om Basiskwaliteit als uitgangspunt voor handelen te promoten tot actieve burgers, die dat handelen al in de praktijk brengen.