Cursus Vleermuizen en Planologie

Datum
Eind datum
Programma

De Zoogdiervereniging organiseert de driedaagse cursus ‘Vleermuizen en Planologie’ op 4, 11 en 17 maart 2021. De cursus wordt Covid19-proof georganiseerd op Boerderij Hoekelum.

Vleermuizen zijn strikt beschermd. Ruimtelijke ontwikkelingen in breedste zin van het woord kunnen vleermuizen schaden. Maatregelen ter voorkoming of vermindering van de schade kunnen dan aan de orde zijn. Vleermuizen hebben een, voor veel mensen, verborgen leefwijze en onderzoek naar hun verblijfplaatsen, vliegroutes en jachtgebieden kan soms een heel jaar in beslag nemen. Niet op de hoogte zijn van hoe vleermuizen een concreet landschap of gebouw gebruiken, of van de wettelijke verplichtingen hier rekening mee te houden, kunnen leiden tot vertragingen van projecten en daarmee ook verhoogde kosten. Tegelijk zullen ‘last minute’ maatregelen voor de vleermuizen minder effectief en efficiënt zijn.
Als de functies van landschap of gebouw voor vleermuizen en de impact van de ruimtelijke ontwikkelingen op die functies bekend zijn, zijn er tal van mogelijkheden om daarmee om te gaan. Het is mogelijk om een ontheffing van de Wet natuurbescherming te verkrijgen, mits aan een aantal juridisch ecologische randvoorwaarden is voldaan. Meer en meer wordt ook door middel van gedragscodes en gebiedsgerichte ontheffingen geregeld. Vleermuizen zijn een belangrijk aspect voor deze innovatieve juridische aanpak, en andersom. 

In deze cursus nemen vleermuizenexperts Herman Limpens en Erik Korsten van de Zoogdiervereniging je mee in de toepassing van de ecologie en landschapsgebruik van vleermuizen in planologische en juridische context. 

Inhoud van de cursus
De cursus richt zich in 3 dagen, aan de hand van case-studies en onderlinge oefeningen op het toepassen van informatie in de eigen rol en binnen het proces. Aan de orde komen:

 • de ecologie en het landschapsgebruik van vleermuizen;
 • eisen die de Wet natuurbescherming, tegen de achtergrond van de Europese Habitatrichtlijn, de Bats Agreement en m.e.r. richtlijnen, stelt aan hoe er met vleermuizen in planologische processen omgegaan wordt;
 • welke gegevens beschikbaar moeten zijn om conflicten en effecten te kunnen beoordelen om effectieve maatregelen voor mitigatie en compensatie te kunnen plannen;
 • het interpreteren van de gegevens uit de bestaande databanken, gericht op de problemen en kansen in het planologische proces;
 • het actief verzamelen (inventariseren/diverse methoden) en interpreteren van gegevens, gericht op de problemen en kansen in het planologische proces;
 • de eisen aan gebruikte methoden en inventarisatie-intensiteit;
 • de bruikbaarheid van gegevens vanuit verschillende methoden;
 • de eisen die moeten worden gesteld de kennis en vaardigheden van degenen die gegevens verzamelen en interpreteren;
 • hoe in een offerteverzoek of in een offerte het uit te voeren ‘onderzoek naar vleermuizen’ duidelijk kan worden gespecificeerd;
 • hoe een offerte op inhoudelijke kwaliteit kan worden beoordeeld;

De eigen leefomgeving en eigen projecten worden beleefd vanuit de verschillende vleermuissoorten en vanuit de verschillende rollen van de professionals binnen de processen van de ruimtelijk ordening: we beoordelen ingrepen en potentiële effecten, het benodigde onderzoek en toe te passen methoden en intensiteit, hoe te interpreteren, rapporteren, te mitigeren en compenseren, hoe te offreren en hoe offertes, maar ook hoe ontheffingaanvragen en mitigatie en compensatieplannen te beoordelen.

Na afronding van de cursus beschikken deelnemers over

 • meer actuele kennis van ecologie en landschapsgebruik van de Nederlandse vleermuizen, de wetgeving en vleermuis-inventarisatiemethoden en
 • kunnen ze deze kennis effectiever inzetten in hun eigen situatie.

Doelgroep
Deze cursus is gericht op (veld)medewerkers, ecologen en projectleiders van ecologische adviesbureaus, en ecologen, projectleiders en planologen van terreinbeheerders en van overheden en bevoegde gezagen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en rijksdiensten, welke met vleermuizen, ingrepen en wetgeving te maken hebben. Doordat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers deelnemen ontstaat een unieke leersituatie.

Kosten
Deelname aan de cursus kost €950 ex btw. Lunch en cursusmateriaal is hierbij inbegrepen. Doorgang van de cursus is afhankelijk van de aantal deelnemers en mogelijke verscherpingen in de Covid19-maatregelen, hierover wordt u uiterlijk een week voor aanvang van de cursus over geïnformeerd. Bij annulering krijgt u uw volledige cursusgeld terug.

Familienaam deelnemer (1 persoon per keer aanmelden a.u.b.).
Voorletter(s) van de deelnemer
Roepnaam van de deelnemer
Vul hier uw adresgegevens in
Vul hier uw postcode in
Geef hier uw woonplaats op.
Vul hier uw telefoonnummer in
Geef hier indien van toepassing uw dieetwensen en/of allergieën op.

Vul de naam van uw werkgever in
Vul het adres in van uw werkgever
Vul de postcode in van uw werkgever
Vul de plaats in van uw werkgever
Telefoonnummer van uw werkgever
Emailadres van uw werkgever
Geef hier de bij de factuur te gebruiken kostenplaats op indien dit van toepassing is.
Geef hier de naam van uw contactpersoon of afdeling op indien dit nodig is om op de factuur te vermelden.

Deelname aan cursus
De cursuskosten (inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch) bedraagt €950 ex btw.

Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met de cursusvoorwaarden.
U dient akkoord te gaan met onze privacyregels om deel te nemen aan cursussen van de Zoogdiervereniging.