Otter in Natura 2000-gebieden Beoordeling van populatie en leefgebied in de Standard Data Forms

De otter is in 2002 in Nederland geherintroduceerd, nadat de soort in 1988 uitstierf. Sinds de winter van 2020/2021 kan gesproken worden over het bereiken van een minimale levensvatbare populatie in Nederland (Kuiters et al., 2020). De Habitatrichtlijn verplicht lidstaten van de Europese Unie (EU) om voor soorten van Bijlage II, waaronder de otter, de belangrijkste gebieden aan te wijzen als Habitatrichtlijngebied. Het Ministerie van LNV heeft in dat kader de Zoogdiervereniging gevraagd een kort rapport op te stellen met een voorstel voor invulling van de ecologische gegevens van de otter in het zogenaamde Standard Data Form (SDF) voor aanmelding bij de EU, een stap die nodig is om Habitatrichtlijngebieden aan te wijzen voor de otter. Eerder is dit voor andere soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn uitgevoerd in Ottburg & Jansen (2014).

In dit rapport wordt een toelichting gegeven op het SDF van de otter. Het SDF maakt onderdeel uit van de database over de Natura 2000-gebieden in Nederland. De database speelt een rol bij eventuele juridische procedures en wordt door de Europese Commissie gebruikt bij het beoordelen van de voorstellen voor Natura 2000-gebieden van de EU-lidstaten voor de bescherming van habitattypen en soorten.